• Активности
 • Огласи - конкурси
 • Потраге
 • Линкови
 • Архива
 •  Документа грађана > Нови - биометријски пасоши


  НОВИ - БИОМЕТРИЈСКИ ПАСОШИ


   За издавање БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША потребно је:

   - важећа лична карта - на увид;
   - извод из матичне књиге рођених - не старији од шест масеци, оригинал - на увид (само код истовременог подношења захтева за издавање личне карте и захтева за издавање пасоша );
   - уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал - на увид, само код првог издавања путне исправе;
   - НИЈЕ ОБАВЕЗНО, али по жељи грађана може се приложити и фотографија величине 5х5цм ("en face", на једнобојној сивој позадини)
   - путна исправа чији је рок важења истекао или не може служити својој намени - на увид;
   - доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша:

   образац пасоша:
   прималац
   бр. жиро рачуна
   2.000,00
   Народна банка Србије
   – Завод за израду новчаница и кованог новца
   980-333-07
   са позивом на број 07007965
   (исти за територију Р Србије)

    Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, члан 2. тачка 7. прописано је да се на захтев за издавање пасоша не плаћа такса.*

    (*Чл. 2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама - "Сл. гласник Р Србије" бр.54/09, у "Тарифи републичких административних такси, Одељак А - Таксе за списе и радње органа у Републици Србији, Тарифни број 1, Напомена", којом су предвиђени списи и радње у управном постутпку за које се не плаћа такса на поднети захтев, извршена je допуна тачкама 6. и 7. Тачком 7. прописано је да се на захтев за издавање пасоша не плаћа такса у износу од 200,00 динара)


    О захтеву за издавање пасоша надлежни орган је дужан да реши у року од 30 дана од дана подношења захтева.

    У изузетно хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти или тешкој болести члана уже породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, ако су уз захтев приложени докази који потврђују разлоге хитности, надлежни орган је дужан да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати од тренутка подношења захтева.

    * * *

    Народна скупштина Републике Србије је 22. 12. 2008. године, усвојила Закон о измени Закона о путним исправама, којим се рок важења пасоша издатих на старом обрасцу продужава до 31. 12. 2009. године.

    на врх стране
    * * *

    1. Када грађани истовремено подносе захтев за издавање биометријске личне карте и пасоша, а при томе не мењају ништа од личних података или пребивалиште, уз одговарајуће доказе о уплати потребно је да приложе:

    - личну карту или другу важећу исправу – на увид,
    - уверење о држављанству Републике Србије – не старије од шест месеци, оригинал на увид,
    - извод из матичне књиге рођених (у случају промене презимена приликом склапања брака и извод из матичне књиге венчаних) – оригинал на увид,
    - фотографију величине 5х5 цм, не старију од шест месеци, са једнобојном сивом позадином – ''en face'', за лице коме се први пут издаје биометријска лична карта,

    2. Када грађани који су већ доставили све што је потребно приликом издавања биометријске личне карте, или је већ имају, подносе захтев за издавање биометријског пасоша, уз одговарајуће доказе о уплати потребно је да приложе:

    - важећу биометријску личну карту – на увид или потврду о предатом захтеву за издавање биометријске личне карте на увид,

    3. Када грађани који су већ доставили све што је потребно за издавање биометријског пасоша или га већ имају, а предају захтев за издавање биометријске личне карте, потребно је да уз одговарајуће доказе о уплати приложе:

    - важећи документ са сликом,
    - извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене брачног статуса и презимена или до промене имена,
    - потврду о предатом захтеву за пасош,

    *** уколико је промењена адреса стана или пребивалишта – потребно је уз читко попуњен захтев за пријаву - одјаву пребивалишта или промену адресе стана приложити доказ о правном основу коришћења стана са адресе на коју се подносилац захтева пријављује (уговор о купопродаји или уговор о коришћењу стана оверен у суду, (или) власнички лист, (или) решење о кућном броју) и доказ о уплати у износу од 200,00 динара на име републичке административне таксе.


    на врх стране
    МАЛОЛЕТНОМ лицу за пасош је потребно:

    Издавање пасоша У ДИПЛОМАТСКО - КОНЗУЛАРНИМ ПРЕДСТАВНИШТВИМА СРБИЈЕ...

    Изглед биометријског пасоша - узорак

    Закон о путним исправама...

    Најчешћа питања

    Бројеви жиро рачуна са позивима на број, на које се може извршити уплата такси у полицијским управама (ПУ за град Београд и Полицијске управе у Србији)    на врх стране

    
    НАЈАВЕ ДОГАЂАЈА
    ВЕСТИ
    17. 8. 2009. - НАЈАВА ДОГАЂАЈА
    Број: 117/09


    Први потпредседник Владе - заменик председника Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић и градоначелник Града Београда Драган Ђилас потписаће у уторак, 18. августа 2009. године, Протокол којим се дефинише новчана помоћ у износу од 200.000.000,00 динара, коју Скупштина града додељује Полицијској управи за град Београд у циљу унапређења услова рада и функционисања ове управе. Ова ночвана средства су, према приоритетним потребама, намењена опремању Полицијске управе за град Београд, односно криминалистичке полиције, саобраћајне полиције, интервентне бригаде, речне полиције и Управе за заштиту и спасавање. Протокол ће бити потписан у 11.00 часова у Старом двору (ул. Драгослава Јовановић 2). Позивамо новинаре, сниматеље и фоторепортере да пропрате овај догађај.
    САОПШТЕЊА
    МУП
    ПУ за град Београд
    Подручне полицијске управе
    Конференција за новинаре
    
    Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
    +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs