**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

Uprava za zajedničke poslove

 

Uprava za zajedničke poslove priprema i kontroliše trošenje budžetskih sredstava i prihoda Ministarstva, sprovodi javne i poverljive nabavke, organizuje izgradnju objekata i obezbeđuje njihovo održavanje, prevozi radnike i obavlja rashodovanje.

 

Nadležni u upravi sačinjavaju predlog finansijskog plana Ministarstva i staraju se da se sva sredstva koriste u skladu sa zakonskim regulativama, a da potrebna oprema zaposlenima u MUP – u bude kupljena po najpovoljnijim uslovima, skladištena, a zatim i raspoređena u skladu sa iskazanim potrebama i na osnovu prioriteta organizacionih jedinica.

 

Uprava je takođe obavezna da koordinira rad pravnih i finansijskih službi područnih policijskih uprava, informiše ih o promenama zakonskih propisa iz oblasti finansija, da obračunava plate i naknade radnika, organizuje i kontroliše kontiranje i knjiženje prispele dokumentacije područnih policijskih uprava i Ministarstva, kao i da osigurava zaposlene.

 

Organizovanje nabavki podrazumeva pre svega pripremu plana javnih i poverljivih nabavki, izradu potrebne dokumentacije i sprovođenje nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Uredbom o sredstvima za posebne namene. Takođe, blagovremeno sačinjava izveštaje u vezi s poslovima u domenu javnih i poverljivih nabavki.

 

Materijalni poslovi koje obavljaju organizacione jedinice ove uprave podrazumevaju prijem, skladištenje i izdavanje imovine Ministarstva, uskladištenje imovine u centralnom magacinu, pripremanje dokumentacije za isplatu obaveza prema poveriocima, vođenje evidencije o zaduženju naoružanja, odeće, opreme, rezervnih delova i potrošnog materijala.

 

Takođe, obavlja poslove iz domena imovinsko– pravne problematike Ministarstva, zastupa interese Ministarstva u sudskim postupcima za naknadu štete preko zakonskog zastupnika Republičkog javnog pravobranilaštva. Uprava sačinjava predloge instruktivnih akata Uprave, kao i akata za Vladu i druge državne organe.

 

Organizovanje izgradnje objekata obuhvata poslove izrade investicionih projekata, pribavljanja potrebnih saglasnosti, izrade predmera i predračuna u vezi sa investicionim i tekućim održavanjem, sprovođenje postupaka javne nabavke usluga i radova i otklanjanja nedostataka na završenim objektima. Održavanje objekata podrazumeva popravku vodovodno-kanalizacionih, protivpožarnih, termotehničkih, telekomunikacionih i elektro - sistema, kao i staranje o higijeni objekata, internih saobraćajnica i uređenje zelenih površina i hortikulture.

 

Uprava je nadležna i za nabavku, održavanje i eksploataciju vozila. Kako bi vozila Ministarstva bila iskorišćena na najekonomičniji način, Uprava za zajedničke i opšte poslove propisuje uslove korišćenja vozila, priprema dokumentaciju za njihovu registraciju, rashodovanje vozila, alata i opreme za njihovo održavanje.

 

Uprava je zadužena i za organizovanje redovnog i vanrednog prevoza pripadnika policije i opreme.

 

Načelnik Uprave za zajedničke poslove je Aleksandar Novković .

 

Organizaciona šema Uprave za zajedničke poslove