**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

Uprava za ljudske resurse

 

Donošenje novih zakonskih propisa, reforma državne uprave, usaglašavanje sa evropskim standardima, kao i činjenica da se uspeh u radu Ministarstva unutrašnjih poslova zasniva između ostalog i na kvalitetu kadrova, uslovili su osnivanje uprave koja će povećati efikasnost u upravljanju kadrovima. Iz tog razloga, 2006. godine formirana je Uprava za ljudske resurse.

 

Kada se 2010. godine krenulo u reformu Ministarstva unutrašnjih poslova, prepoznata je potreba reforme funkcije upravljanja ljudskim resursima, kao vitalnog dela svake organizacije. Ova potreba i namera izražena je u Strategiji razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova za period od 2011. do 2016. godine. više...

 

Preduslov za stvaranje moderne policije, koja može da kontinuirano odgovara novim zahtevima i potreba, jeste stalno unapređenje organizacije zaposlenih i njihova edukacija.

 

Uprava za ljudske resurse Sektora stara se da Ministarstvo unutrašnjih poslova prepozna potencijale zaposlenih, razvija ih i nagrađuje.

 

Načelnik Uprave za ljudske resurse je Gordana Jeković.

 

 

 

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR

 

 

Organizaciona šema Uprave za ljudske resurse

 

Odeljenje za personalne poslove

Odsek za planiranje kadrova, donošenje i izvršenje kadrovskog plana

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i u koordinaciji sa svim organizacionim jedinicama, Odsek analizira popunjenost radnih mesta I usklađuje potrebe za prijemom novih lica u radni odnos u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima. Ministarstvo dostavlja Službi za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije svoj predlog kadrovskog plana.

Odsek za prijem kadrova

Odsek se bavi prijemom novih lica u radni odnos. U skladu sa navedenim, zaposleni u Odseku postupaju po molbama građana za prijem u radni odnos, tako što pribavljaju predloge rukovodilaca organizacionih jedinica, proveravaju ispunjenost zakonskih uslova i pripremaju konačne akte o prijemu u radni odnos. Takođe, Odsek se bavi i pitanjima praćenja radno-pravnog statusa zaposlenih koji su upućeni na stručno usavršavanje.

 

Odeljenje za radno-pravne poslove i zastupanje

Odsek za radne odnose

Zadaci tog odseka jesu: regulisanje radno-pravnog statusa zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, primena radno-pravnih propisa, kadrovska evidencija na Jedinstvenom informacionom sistemu, evidencija dosijea zaposlenih, izdavanje službenih legitimacija, organizacija stručnih ispita i zadaci su ovog odseka.

Odsek za radno-pravno zastupanje i poslove utvrđivanja disciplinske odgovornosti

Osnovna aktivnost tog odseka jeste zastupanje interesa Ministarstva unutrašnjih poslova u sudskim sporovima proisteklim iz radnog odnosa. Odsek postupa u predmetima koji se vode pred Žalbenom komisijom Vlade, sudovima opšte nadležnosti i Upravnim sudom. Takođe, Odsek pruža logističku podršku radu Disciplinske komisije.

 

Odeljenje za zdravstvo i psihološku prevenciju

Odsek za zdravstvenu prevenciju

U saradnji sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika MUP – Republike Srbije, Odsek koordinira grupne zdravstvene preglede (za prijem u radni odnos, redovne i vanredne), sprovodi njihovu zdravstvenu zaštitu, prisutan je prilikom organizovanja većih skupova i bojevih gađanja i obavlja druge poslove iz domena zdravstvene prevencije.

Odsek za psihološku prevenciju

Zadužen je za psihološku prevenciju, učestvuje u psihološkim testiranjima kandidata za prijem u radni odnos i po potrebi vrši psihološko testiranje zaposlenih. Psihološka prevencija podrazumeva redovne i vanredne aktivnosti na proveri psihičkog stanja zaposlenih, a posebno policijskih službenika koji u vršenju redovnih poslova koriste vatreno oružje. Prevencija se vrši u cilju pravovremene ocene sposobnosti policajaca da rukuju sredstvima prinude, kako bi se smanjio rizik od suicida, povređivanja sebe ili drugih.

Fond

U okviru Odeljenja za zdravstvo i psihološku prevenciju nalazi se Fond za pomoć porodicama poginulih i ranjenih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Fond je osnovan 1998. godine radi pružanja pomoći članovima porodica službenika ministarstva koji su poginuli, oteti ili ranjeni u vršenju ili povodom vršenja službene dužnosti od 1.1.1992. godine.

 

Pravilnikom o Fondu su utvrđene sledeće vrste pomoći dalje: stipendiranje dece u toku redovnog školovanja, nabavka udžbenika i školskog pribora, naknada za boravak dece u predškolskoj ustanovi, naknada za stanarinu porodici, kao i izdržavanje u slučaju kada član porodice nema drugih sredstava za izdržavanje i nesposoban je za rad kao i za lečenje. O navedenim vidovima pomoći odluku donosi Komisija koja dodeljuje sredstva i za medicinska pomagala, lekove i za lečenje ranjenim pripadnicima Ministarstva, članovima njihovih porodica i porodicama poginulih pripadnika Ministarstva..

 

U školskoj 2011/2012 godini Fond stipendira: 169 dece u osnovnoj školi, 214 dece u srednjoj školi, 157 dece na višoj školi i fakultetima. Sredstva na ime plaćanja stanarine izdvajaju se za 89 porodica a za izdržavanje za 2 porodice poginulih i ranjenih pripadnika MUP-a.

 

Svaka organizaciona jedinica ima osobu zaduženu da obavlja poslove Fonda kao i da blagovremeno obaveštava Fond o svim promenama.

 

Odeljenje za opšte poslove

Odsek za poslove pisarnice i arhive: koordinira poslovima prijema, evidentiranja i slanja pošte za Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Odsek za mikrofilm: bavi se mikrofilmovanjem pisanih materijala, u skladu sa potrebama Ministarstva.

Štamparija: štampa potrebne dokumentacije i publikacije