**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
RB Naziv dokumenta Word Veličina PDF Veličina
1. Zakon o policiji (2016) Microsoft Word Document 935 KB Acrobat Reader Document 784 KB
2. Zakon o javnom okupljanju (2016) Microsoft Word Document 104 KB Acrobat Reader Document 192KB
3. Zakon o javnom redu i miru (2016) Microsoft Word Document 93,0 KB Acrobat Reader Document 178
4. Zakon o izmenama i dopunama zakona o policiji Acrobat Reader Document 138 KB
5. Zakon o prebivalištu i boravištu građana Acrobat Reader Document 53 KB
6. Zakon o azilu Microsoft Word Document 212 KB
7. Zakon o oružju i municiji Microsoft Word Document 793 KB Acrobat Reader Document 522 KB
8. Zakon o zaštiti državne granice Microsoft Word Document 220 KB
9. Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara Microsoft Word Document 219 KB Acrobat Reader Document 168 KB
10. Zakon o potvrđivanju Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi Microsoft Word Document 457 KB Acrobat Reader Document 439 KB
11. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o olakšanoj proceduri za izdavanje viza izmedu EU i RS Microsoft Word Document 258 KB Acrobat Reader Document 312 KB
12. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o readmisiji lica koja nezakonito borave između EU i R Srbije Microsoft Word Document 469 KB Acrobat Reader Document 446 KB
13. Zakon o transportu opasnog tereta Microsoft Word Document 383 KB Acrobat Reader Document 333 KB
14. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima Microsoft Word Document 2.25 MB Acrobat Reader Document 659 KB
15. Zakon o javnim putevima Acrobat Reader Document 460 KB
16. Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama Microsoft Word Document 134 KB Acrobat Reader Document 161 KB
17. Zakon o prekršajima Microsoft Word Document 530 KB Acrobat Reader Document 435KB
18. Zakon o ličnoj karti Microsoft Word Document 112 KB Acrobat Reader Document 122 KB
19. Zakon o vanrednim situacijama Acrobat Reader Document 296 KB
20. Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima Microsoft Word Document 110 KB Acrobat Reader Document 127 KB
21. Zakon o zaštiti od požara Microsoft Word Document 274 KB Acrobat Reader Document 268 KB
22. Zakon o prometu eksplozivnih materija Acrobat Reader Document 227 KB
23. Zakon o putnim ispravama Microsoft Word Document 206 KB Acrobat Reader Document 121 KB
24. Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica Acrobat Reader Document 425 KB
25. Zakon o strancima Microsoft Word Document 294 KB Acrobat Reader Document 175 KB
26. Zakon o državljanstvu Microsoft Word Document 931 KB Acrobat Reader Document 133 KB
27. Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju Microsoft Word Document 174 KB
28. Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa Microsoft Word Document 194 KB
29. Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova Microsoft Word Document 391 KB Acrobat Reader Document 377 KB
30. Uredba o obavezi registracije motornih vozila kojima upravljaju lica sa prebivalištem u Republici Srbiji Microsoft Word Document 28 KB
31. Uredba o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata Microsoft Word Document 64.5 KB
32. "Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnosi na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenata pretpristupne pomoći (IPA)" Microsoft Word Document 488 KB
33. "Uredba o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija" Microsoft Word Document 23 KB
34. Uredba o bližem uređivanju načina vršenja policijskih ovlašćenja policijskih službenika granične policije i dužnostima lica koje prolazi državnu granicu Microsoft Word Document 31.5 KB Acrobat Reader Document 71.4 KB
35. Uredba o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije Microsoft Word Document 41.5 KB Acrobat Reader Document 118 KB
36. Uredba o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Microsoft Word Document 69.0 KB Acrobat Reader Document 151 KB
37. Uredba o izdavanju diplomatskih i službenih pasoša Microsoft Word Document 57.5 KB Acrobat Reader Document 128 KB
38. Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova Microsoft Word Document 212 KB Acrobat Reader Document 193 KB
39. Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća Microsoft Word Document 82.5 KB Acrobat Reader Document 95.2 KB
40. Uredba o određivanju Ministarstva unutrašnjih poslova za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata Microsoft Word Document 33.5 KB Acrobat Reader Document 111 KB
41. Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara Microsoft Word Document 5.30 MB Acrobat Reader Document 157 KB
42. Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Microsoft Word Document 72 KB Acrobat Reader Document 86.2 KB
43. Uredba o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije Microsoft Word Document 3.8 MB Acrobat Reader Document 127 KB
44. Uredba o službi u pomoćnoj policiji i pravima i dužnostima pomoćnih policajaca Microsoft Word Document 75.5 KB Acrobat Reader Document 133 KB
45. Uredba o sprovođenju evakuacije Microsoft Word Document 52.5 KB Acrobat Reader Document 120 KB
46. Uredba o uslovima i postupku za donošenje rešenja o određivanju privremenog graničnog prelaza Microsoft Word Document 54 KB Acrobat Reader Document 120 KB
47. Uredba o visini i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć Microsoft Word Document 1.60 MB Acrobat Reader Document 114 KB
48. Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Microsoft Word Document 48.5 KB Acrobat Reader Document 120 KB
49. Uredbu o bližim uslovima za odbijanje ulaska stranca u Republiku Srbiju Microsoft Word Document 1.67 MB Acrobat Reader Document 107 KB
50. Uredbu o izdavanju oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje vlasnicima oružja Microsoft Word Document 481 KB Acrobat Reader Document 73.4 KB
51. Uredbu o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Microsoft Word Document 1.36 MB Acrobat Reader Document 85.5 KB
52. Uredbu o načinu angažovanja stvari za potrebe zaštite i spasavanja i načinu ostvarivanja prava na naknadu za korišćenje istih Microsoft Word Document 1.13 MB Acrobat Reader Document 106 KB
53. Uredbu o upisu podataka u obrazac lične karte Microsoft Word Document 27,0 KB Acrobat Reader Document 128 KB