**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

Uslovi za izdavanje odobrenja za privremeni boravak


Za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka neophodno je priložiti:


 • važeću putnu ispravu
 • prijavu stana
 • dve fotografije (4h3cm, u boji, anfas)
 • popunjene formulare (u tri primerka)
 • dokaz o uplaćenoj taksi na podnesak i taksi na boravak

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako uz zahtev priloži dokaz:


 1. da ima dovoljna sredstva za izdržavanje;
 2. da je zdravstveno osiguran;
 3. o opravdanosti zahteva***za privremeni boravak u skladu sa svrhom privremenog boravka koji se može odobriti strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana.

***U zavisnosti od osnova boravka, kao dokaz o opravdanosti zahteva, potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:


3.1. Osnivanje preduzeća, predstavništva ili banke, odnosno za lica upisana u rešenje o registraciji preduzeća, predstavništva ili banke


 • rešenje o registraciji
 • potvrda poslovne banke o prometu na računu;

3.2. Osnivanja odnosno vlasništvo samostalne radnje (trgovinske, zanatske, ugostiteljske i sl.) ili agencije


 • rešenje o registraciji

3.3. Konsignacija, ugovor o poslovnoj kooperaciji, ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i prenosa tehnologija


 • rešenje o registraciji domaćih preduzeća
 • ugovor o saradnji između stranog i domaćeg pravnog lica
 • uput ili delegacija firme koja ga šalje (original i prevod ovlašćenog sudskog tumača)

3.4. Zasnivanje radnog odnosa


 • rešenje o registraciji preduzeća ili drugog pravnog lica u kojem stranac zasniva radni odnos
 • ugovor o radu ili ugovor o delu

3.5. Za državljane bivših republika SFRJ koji su radni odnos zasnovali kao domaći državljani


 • foto-kopija radne knjižice uz stavljanje na uvid originala
 • uverenje o zaposlenju
 • rešenje o registraciji preduzeća osim ako je stranac zaposlen u javno-komunalnom preduzeću

3.6. Vršenja privremenih i povremenih poslova (do 90 dana)


 • ugovor o radu ili delu sa pravnim ili fizičkim licem koje poseduje seosko domaćinstvo koje mu je osnovni izvor prihoda.
 • rešenje o registraciji pravnog lica ili u slučaju ugovora sa fizičkim licem uverenje da je poljoprivreda osnovna delatnost tog lica.

3.7. Strani sportisti


 • rešenje o registraciji kluba
 • ugovor o angažovanju overen u nadležnom sportskom savezu

3.8. Brak sa državljaninom Repubike Srbije


 • izvod iz Matične knjige venčanih, ne stariji od šest meseci
 • uverenje o zaposlenju ili drugi dokaz o sredstvima za izdržavanje
 • proveru državljanskog statusa našeg državljana

3.9. Vanbračna zajednica sa državljaninom Repubike Srbije


 • uverenje o slobodnom bračnom stanju za oba lica (za državljanina Srbije je dovoljan izvod iz Matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci)
 • overena izjava dva svedoka da su u vanbačnoj zajednici ili ukoliko imaju zajedničku decu izvodi iz Matične knjige rođenih,
 • uverenje o zaposlenju ili drugi dokaz o sredstvima za izdržavanje
 • proveru državljanskog statusa našeg državljana

3.10. Srodstvo sa državljaninom Repubike Srbije


 • dokaz o srodstvu sa našim državljaninom (izvod iz Matične knjige rođenih, izvod iz Matične knjige venčanih i dr.)
 • proveru državljanskog statusa našeg državljana

3.11. Privatna poseta


 • proveru državljanskog statusa našeg državljana
 • garancija domaćeg državljanina i dokaz o posedovanju sredstava za izdržavanje
 • dokaz o vlastitim sredstvima za izdržavanje ukoliko garanciju ne daje naš državljanin

3.12.Član porodice stranca na privremenom boravku

 • dokaz o srodstvu sa strancem na boravku (izvod iz Matične knjige rođenih, izvod iz Matične knjige venčanih, potvrda Ambasade i dr. sa prevodom sudskog tumača. Članovima porodice smatraju se bračni drugovi, njihova deca i eventualno roditelji).

3.13. Akreditovani novinari


 • akreditacija Ministarstva kulture

3.14. Angažovanje u NVO (NGO)


 • pismo kojim MSP potvrđuje da je upoznat sa delatnošću NVO
 • ugovor o radu ili pismo NVO da je stranac angažovan kao volonter

3.15. Strani sveštenici


 • dokaz o registraciji crkve ili pismo podrške Ministarstva vera, kao i NVO ako ta verska zajednica nije registrovana
 • ugovor o radu ili pismo crkve da je stranac angažovan na verskim poslovima ili radi verske službe

3.16. Školovanje – studiranje – učenje jezika


 • potvrda fakulteta ili škole koju stranac pohađa

3.17. Obuka i praksa


 • rešenje o registraciji preduzeća gde se obavlja obuka, odnosno praksa
 • uverenje ustanove koja organizuje obuku ili praksu, sa tačnim datumima početka i završetka
 • ugovor ili uverenje o obavljanju obuke i prakse

3.18. Visokostručna specijalizacija


 • potvrda nadležne institucije ili organizacije o specijalističkim studijama sa navedenim rokom trajanja specijalizacije

3.19. Zapošljavanje lektora i profesora na univerzitetu


 • ugovor o radu i dopis fakulteta

3.20. Rad u stranom DKP i privatna poseta osoblju stranog DKP


 • dopis Ambasade sa tačno navedenim podacima o radnom mestu na kome je stranac angažovan i trajanju njegovog angažovanja potpisan od strane šefa DKP ili dopis u kome je obrazložen razlog i dužina trajanja privatne posete.

3.21. Lečenje


 • dokaz o sredstvima za lečenje i izdržavanje ukoliko troškovi lečenja nisu unapred izmireni
 • dopis zdravstvene ustanove sa ličnim podacima stranaca, predviđenom dužinom trajanja lečenja i načinom izmirenja međusobnih finansijskih obaveza

3.22. Službenici međunarodnih institucija (Svetska banka, MMF...) i konsultantskih firmi angažovani na realizaciji projekata u saradnji sa drugim državnim organima


 • dopis nadležnog ministarstva sa pozivom na broj i datum ugovora o donaciji ili drugog sporazuma sa obrazloženjem o potrebama angažovanja stranca i rokom trajanja

3.23. Imovina nad stambenim ili poslovnim objektom


 • dokaz o posedovanju imovine