**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE LICENCI

 

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 83/15), utvrđene su takse za izdavanje licenci po Zakonu o privatnom obezbeđenju čime su se stekli uslovi za izdavanje licenci. Zakonom o republičkim administrativnim taksama pod tarifnim brojem 43 b propisano je da se za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja plaća taksa u iznosu od 75.000,00 dinara, a za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja taksa u iznosu od 2.500,00 dinara.

 

Zahtevi za izdavanje licenci podnose se preko mesno nadležne policijske uprave. Mesno nadležna policijska uprava je ona uprava koja je obrazovana za područje na čijoj se teritoriji nalazi sedište, odnosno prebivalište podnosioca zahteva.

 

Zahtev za izdavanje licence fizičkom licu treba da sadrži:

- original uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);

- overenu kopiju diplome o završenoj školi i stepenu stručne spreme;

- lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje poslova privatnog obezbeđenja;

- uverenje od suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak ne starije od 6 meseci;

- uverenje o obuci za rukovanje vatrenim oružjem (nije potrebno ako se podnosi zahtev za sledeću kategoriju lica: penzionisana službena lica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, aktivna i penzionisana vojna lica i rezervne oficire-što se dokazuje podnošenjem odgovarajućih isprava), odnosno uverenje da je odslužilo vojni rok sa oružjem, ako poslove vrši sa oružjem;

- kopija uverenja o položenom stručnom ispitu u Ministarstvu.

- dokaz o uplati republičke administrativne takse - tarifni broj 43 b, tačka 2. (Word, PDF)

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: taksa za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja
primalac: R.A.T.
iznos: 2.500,00
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)

 

Zahtev za izdavanje licence fizičko lice podnosi lično pri čemu popunjava upitnik i daje saglasnost za vršenje bezbednosne provere.

 

Zahtev za izdavanje licence pravnom licu i preduzetniku treba da sadrži:

- izvod iz registra privrednih subjekata u Republici Srbiji za pravno lice i ogranke pravnog lica, odnosno preduzetnika i izdvojena mesta preduzetnika, u kojem je navedena šifra delatnosti 80.10 - delatnost privatnog obezbeđenja ili 80.20 - usuge sistema obezbeđenja.

- akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima za svako radno mesto;

- akt kojim se bliže propisuje izgled uniforme koju nose službenici obezbeđenja i izgled znaka;

- kopiju rešenja o izdatoj licenci za vršenje poslova privatnog obezbeđenja za odgovorno lice u pravnom licu ili kod preduzetnika za fizičko obezbeđenje;

- dokaz o vlasništvu (zakupu) prostorija u overenoj kopiji;

- pozitivno mišljenje Sektora za vanredne situacije o ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije u prostorijama koje su u vlasništvu ili zakupu podnosioca zahteva, ukoliko poslove privatnog obezbeđenja obavlja sa oružjem;

- dokaz da imaju određeni broj zaposlenih službenika obezbeđenja u zavisnosti od vrste licence shodno članu 10, st.3, tč.1-6, Zakona o privatnom obezbeđenju;

- dokaz o uplati republičke administrativne takse - tarifni broj 43 b, tačka 1. (Word, PDF)

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: taksa za izdavanje licence pravnom licu/preduzetniku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja
primalac: R.A.T.
iznos: 75.000,00
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)