**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

Uprava za vezu i kriptozaštitu

 

Uprava za vezu i kriptozaštitu nalazi se u sastavu Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije u čijoj strukturi su još i Uprava za analitiku i Uprava za informacione tehnologije.

 

Odgovorna je za poslove razvoja, izgradnje, planiranja, održavanja, eksploatacije, nadzora, ogranizovanje i funkconisanje poslova veza i svih telekomunikacionih sistema i sistema kriptozaštite Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

Kao takva organizuje i vrši operativno-planske poslove sistema veza i kriptozaštite, organizuje i obavlja poslove prenosa govornih i negovornih poruka i informacija, vrši opremanje korisnika tehničkim sredstvima, vodi operativnu evidenciju uređaja i materijalno tehničkih sredstava sistema veza, izrađuje planove veza i stara se o izradi dokumenata za rad sistema veza i kriptozaštite, vrši poslove održavanja operativne tehnike u upotrebi u organizacionim jedinicama Ministarstva, kao i obavljanje poslova iz delokruga tehničke i elektronske zaštite objekata, lica i zelene granice i mnoge druge operativne i stručno-tehničke poslove u okviru svog opisa i redovnih poslova i zadataka.

 

Organizaciona šema Uprave za vezu i kriptozaštitu 

 

Uprava za vezu i kriptozaštitu se stara i o svakodnevnom praćenju trendova iz oblasti telekomunikacija i kriptozaštite i usavršavanju svojih kadrova. Ona organizuje i sprovodi kurseve i seminare i druge oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja za korisnike telekomunikaconih sistema, uređaja i sistema kriptozaštite. Takođe, predlaže metode unapređenja postojećih i uvođenje novih sistema i servisa u rad Ministarstva, vrši pripremu i uzima učešće u izradi propisa kojima se uređuju i utvrđuju funkcionisanje, bezbednost i pravila korišćenja telekomunikacionih sistema i sistema kriptozaštite kako na nivou Ministarstva tako i na nivou cele Republike Srbije.

 

Ova Uprava takođe učestvuje i izrađuje posebne planove i dokumenta za rad u vanrednim situacijama, pruža tehničku podršku operativnim linijama rada i učestvuje u akcijama obezbeđenja, akcijama otkrivanja lica koja neovlašćeno poseduju i koriste telekomunikacionu opremu, akcijama kontrole radio saobraćaja i identifikacije ometača radio veza kao i mnogim drugim akcijama iz delokruga svog opisa posla. Pored navedenog Uprava za vezu i kriptozaštitu se stara o akcijskoj rezervi sredstava veze i sredstava kriptozaštite, vodi evidenciju istih i vrši uvid i kontrolu izvršavanja poslova u područnim policijskim upravama ih okvira svoje linije rada, odnosno rada iz oblasti veze i kriptozaštite.

 

Uprava za vezu i kriptozaštitu u svom sastavu ima:

  • Odeljenje za telekomunikacionu infrastrukturu,
  • Odeljenje TETRA sistema,
  • Odeljenje za operativnu tehniku,
  • Odeljenje za kriptozaštitu i
  • Odeljenje za operativno-planske poslove i logistiku.

 

Odeljenje za telekomunikacionu infrastrukturu u svom sastavu ima: Odsek za sisteme prenosa, Odsek za radio-relejne sisteme i Odsek za antenske sisteme i sisteme napajanja.

 

Odeljenje TETRA sistema u svom sastavu ima: Odsek za osnovu sistema, Odsek za nadzor telekomunikacionih sistema i Odsek za terminalne uređaje.

 

Odeljenje za operativnu tehniku u svom sastavu ima: Odsek za TF sisteme, Odsek za sisteme video nadzora i kontrolu pristupa i Odsek za kontrolno-merne poslove.

 

Odeljenje za kriptozaštitu u svom sastavu ima: Odsek za operativno-planske poslove i razvoj kriptozaštite i Odsek za održavanje sistema kriptozaštite.

 

Odeljenje za operativno-planske poslove i logistiku u svom sastavu ima: Odsek za operativno-planske poslove, Odsek za logistiku i Odsek za eksploataciju telefonskih sistema i sistema kriptozaštite.