**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

Uprava za analitiku


Analitika - veština i metoda raščlanjivanja misli i pojmova

 • elementarna logika koja se bavi pojmovima, sudovima i zaključcima
 • znanje u čiju se istinitost ne može sumnjati
 • korak dalje, pogled u budućnost
 • podrška odlučivanju
 • pokretač razvoja
 • planiranje i razvoj
 • od virtuelnog ka stvarnom i racionalnom
 • siguran put ka uspehu

Istorijat analitičke službe


Poslovi analitike postavljeni su još 1982. godine. Uprava za analitiku i informatiku u sedištu Ministarstva podeljena je 1992. godine u dve organizacione jedinice – Uprava za analitiku i Uprava za informatiku MUP-a. Od 1992.-2003. godine Uredništvo lista “Policajac” bilo je u Upravi za analitiku. Reorganizacija analitičkih poslova započeta je 2004. godine.


Svrha


Uloga Analitike je da doprinese kvalitetnom i efikasnom ostvarivanju funkcija Ministarstva, odnosno njegovih organizacionih jedinica:

 • uočava, analizira i istražuje bezbednosne pojave i njihovu uzročno - posledičnu vezu,
 • prati, predviđa i vrši procenu stanja bezbednosti, obima i intenziteta bezbednosnih pojava,
 • planira i predlaže mere za njihovo efikasno suprotstavljanje;

Vrši poslove planiranja i razvoja Direkcije policije i MUP-a u celini.


Predstavlja podršku odlučivanju ministru i direktoru policije.


Analitika je jedina služba koja na sintetički način prati i analizira bezbednosne pojave na nivou MUP-a.


Slika 1 

Poslovi i funkcije analitike


 • Obavlja poslove planiranja i razvoja Direkcije policije i MUP-a u celini;
 • Prati savremene trendove i razvija sopstvena strateška znanja i ideje;
 • Učestvuje u koordiniranoj saradnji između drugih ministarstava i MUP-a (organizacionih jedinica), a posebno u vezi sa novim programima i strategijama;
 • Učestvuje u izradi i prati realizaciju analitičkih i razvojnih projekata Ministarstva i obezbeđuje da se oni integrišu u šire ciljeve Ministarstva (razvoj i reforma MUP-a);
 • Prati, sagledava i analizira stanje javne bezbednosti na teritoriji Republike Srbije i na područjima sa posebnom bezbednosnom problematikom i ostvarene rezultate MUP-a;
 • Uočava i istražuje nove pojavne oblike od značaja za bezbednost Republike i njenih građana;
 • Obezbeđuje analitičku podršku linijama rada u sedištu Ministarstva i pomaže im u poslovima koordiniranja i usmeravanja rada na terenu (Područne policijske uprave);
 • Obezbeđuje da se organizacione jedinice Ministarstva aktivno uključuju u izradu programskih, planskih, sintetičko-analitičkih i drugih materijala, kao i u razvojne procese i oblike stručnog usavršavanja;
 • U funkciji je procesa rukovođenja i efikasnijeg i racionalnijeg vršenja poslova Direkcije policije;
 • Doprinosi efikasnijem ostvarivanju funkcije bezbednosti Ministarstva u saradnji sa organima u lokalnoj zajednici na njihovom području i blagovremeno ih informiše;
 • Bavi se poslovima internog i eksternog izveštavanja;
 • Vrši poslove statističkog izveštavanja i grafičkog predstavljanja stanja javne bezbednosti i rezultati rada MUP-a;
 • Obezbeđuje vođenje i korišćenje kaznene i kriminalističko-operativnih evidencija;
 • Vodi dokumentaciju Direkcije policije i MUP-a u celini.

Slika 2 

Obim i sadržaj rada


Obim i sadržaj rada analitičkih službi opredeljuju:


 • aktuelna bezbednosna situacija i stanje bezbednosti;
 • složenost i dinamičnost bezbednosnih pojava i događaja;
 • planska i programska dokumenta Vlade Republike Srbije i MUP-a;
 • zacrtani strateški zadaci.

 • * * *

 • godišnje se u proseku uradi preko 10.000 analitičko - informativnih materijala, statističkih i drugih pregleda;
 • godišnje se u proseku izvrši oko 1.250.000 provera u krivičnoj evidencii (KE) za lica, izda se oko 30.000 uverenja o (ne)osuđivanosti i unese na sistem 90.000 kartona KE;,
 • sačinjavaju se planska i programska dokumenta MUP-a, izveštaji o radu, multimedijalne prezentacije ostvarenih rezultata i dr;
 • dnevne, mesečne i druge periodične informacije o stanju javne bezbednosti u Republici;
 • uradi se po 12 edicija Statističkog pregleda stanja u oblasti javne bezbednosti u Republici Srbiji i Statističkog pregleda stanja u oblasti javne bezbednosti na teritoriji KZB;
 • pripremi se oko 52 grafička prikaza o stanju javne bezbednosti u Republici za referisanje na Kolegijumu ministra;
 • priprema statistički godišnjak.

Slika 3 

Znanja i sposobnosti


Moderni analitičar ima....


 • Visok stepen obrazovanja iz oblasti pravnih, političkih i organizacionih nauka;
 • Organizatorske i analitičke sposobnosti;
 • Poznavanje metodologije analitičkog istraživanja;
 • Specijalistička znanja iz metodologije rada policija drugih zemalja;
 • Korisničko poznavanje informacione tehnologije;
 • Poznavanje stranog jezika;
 • Odgovarajući moralni kvaliteti ličnosti i odgovarajuće psihološke osobine (komunikativnost, taktičnost, hrabrost u predlaganju ključnih odluka, spremnost na rizik i dr.).

Cilj reformi analitičke službe i očekivanja


 • da postane strateška služba Direkcije policije i MUP-a, sposobna da odgovori svim zahtevima i bezbednosnim izazovima i bude na nivou srodnih službi razvijenih evropskih zemalja;
 • da prati savremene trendove - planiranje i razvoj;
 • da istražuje i analizira bezbednosne pojave, utvrđuje njihove uzročno-posledične veze i daje strateške procene stanja javne bezbednosti;
 • da bude značajna podrška odlučivanju ministra i direktora policije;
 • da pruža kvalitetniju analitičku podršku operativnim linijama rada u Direkciji policije;
 • da obezbedi puno radno-funkcionalno jedinstvo analitičkih službi (uvezivanje analitičke službe u organizacionim jedinicama Direkcije policije i Sektora kao i u područnim policijskim upravama);
 • da poboljša kvalitet pružanja usluga svim korisnicima;
 • da blagovremeno potpuno i kvalitetno informiše organe lokalne zajednice;
 • da omogući bolju koordinaciju sa ostalim organizacionim jedinicama MUP-a i drugim državnim organima;
 • da obezbedi kontinuitet u radu, rukovodeći se isključivo principima profesionalizma, zakonitosti i objektivnosti;
 • da uposli kvalitetne kadrove sa visokim stepenom obrazovanja iz oblasti pravnih, političkih, organizacionih i tehničkih nauka, obezbedi njihovu adekvatnu obuku i stalno usavršavanje;
 • da podigne stepen motivacije zaposlenih;
 • da omogući primenu savremenih tehnoloških dostignuća;
 • da obezbedi preduslove za usklađenost metodologija rada sa analitičkim službama u policijama razvijenih evropskih zemalja;
 • da obezbedi veće vrednovanje analitičkog rada i analitičkog načina razmišljanja i njihovu primenu u radu MUP-a u celini;
 • cilj će biti fazno ostvarivan - do 2010. godine;
 • ostvarivost ovog cilja će umnogome zavisiti od vrednovanja (statusnog, materijalnog i dr.) analitičkog rada unutar MUP-a, kao i pune podrške od strane rukovodstva Ministarstva i Direkcije policije.