**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

Uprava za informacione tehnologije

 

Uloga, nadležnost i funkcija Uprave za informacione tehnologije u sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova u cilju unapređenja procesa rada u obavljanju poslova državne uprave, kao i njihovog efikasnog i bezbednog izvršavanja, uspostavilo je i konstantno razvija Jedinstaveni informacioni sistem, u skladu sa konkretnim potrebama Ministarstva unutrašnjih poslova, tehničko-tehnološkim i bezbednosnim standardima, raspoloživim resursima i razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija.

 

Organizaciona šema Uprave za informacione tehnologije 

 

U nadležnost Uprave za informacione tehnologije (IT) spadaju značajni poslovi Ministarstva unutrašnjih poslova, čija je osnovna uloga sadržana u obezbeđenju kvalitetnog i efikasnog funkcionisanja Ministarstva unutrašnjih poslova. Shodno navedenom Uprava za informacione tehnologije odgovorna je za obavljanje sledećih poslova:

 • organizovanje, funkcionisanje, razvoj, unapređenje i eksploataciju integrisanog automatskog informacionog sistema Ministarstva (JIS)
 • pružanje logističke podrške operativnim poslovima iz domena primene informacionih tehnologija
 • funkcionisanje Jedinstvenog informacionog sistema
 • praćenje i učešće u izradi i sprovođenju strateških i planskih dokumenata sa aspekta unapređenja IKT infrastrukture i procesa elektronskog poslovanja
 • praćenje i priprema predloga potrebne IKT infrastrukture i razvoja elektronskog poslovanja za podršku realizacije projekata koji se finansiraju sredstavima bilateralnih donatora, sredstvima međunarodne razvojne pomoći i sopstvenim sredstvima
 • praćenje, koordinacija i sinhronizacija u realizaciji prioritetnih projekata MUP koji se zasnivaju na IKT infrastrukturi, a koji predstavljaju osnov elektronskog poslovanja
 • praćenje razvoja normativnog i tehničkog okvira na nivou EU sa aspekta primene IKT i planiranje i koordiniranje aktivnosti vezanih za usvajanje i harmonizaciju sa tehničkim aspektom pravnih tekovina EU i dostizanje i uspostavljanje EU standarda u oblasti IKT
 • učestvovanje sa drugim organima državne uprave i organizacijama, u pripremi predloga projekata i realizaciji aktvnosti vezanih za funkcionisanje i razvoj elektronskog poslovanja, elektronske uprave i Jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

Uprava za informacione tehnologije obezbeđuje permanentno funkcionisanje Jedinstvenog informacionog sistema. Isto se postiže kroz rad sledećih sistema:

 • evidentiranje, ažuriranje, čuvanje i obradu alfanumeričkih podataka
 • personalizaciju elektronskih identifikacionih dokumenata sa biometrijskim podacima, uključujući i sisteme za arhiviranje, dokumenat menadžment sistem obradu otisaka prstiju i dlanova i obradu fotografija fizičkih lica
 • zaštitu sa javnim ključevima i poslovi sertifikacionog tela
 • zaštitu elektronske pošte kao i zaštitu prenosa i čuvanja podataka
 • funkcionisanje internet sistem i primena multimedijalne tehnologije
 • upotreba novih korisničkih servisa (mobilni sistemi).

 

Način funkcionisanja Jedinstvenog informacionog sistema obezbeđuje prikupljanje (akvizicija) identifikacionih podataka (alfanumerički podaci i biometrijski podaci - fotografija lica, otisak prstiju, otisak dlana, potpis i dr), vrši se obrada podataka, integracija obrađenih podataka sa postojećim bazama podataka, formiranje novih baza podataka, uvid i nadzor u sprovođenju metodologije prikupljanja, dostavljanje, obrade podataka, kao i korišćenja JIS-a. Takođe ono obezbeđuje mogućnost za projektovanje, razvoj, održavanje JIS-a, što uključuje instaliranje i održavanje informatičke opreme i softvera.

 

Imajući u vidu konstantan razvoj informacionih tehnologija, a u cilju adekvatnog odgovora svim izazovima koje nameće informatičko društvo, poslove iz nadležnosti Uprave za informacione tehnologije obavljaju visoko obrazovani i stručan kadar.