**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
РБ Naziv dokumenta Word Veličina PDF Veličina
1. Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja Microsoft Word Document 58 KB Acrobat Reader Document 27 KB
2. Pravilnik o postupku izdavanja, izgledu i sadržini obrazaca i isprava o oružju predviđenih Zakonom o oružju i municiji Microsoft Word Document 4,13 MB Acrobat Reader Document 378 KB
3. Pravilnik o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, uslovima za bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja i prometom oružja i municije Microsoft Word Document 209 KB Acrobat Reader Document 112 KB
4. Pravilnik o načinu vođenja i obrascima evidencija o oružju i municiji koje vode nadležni organi Microsoft Word Document 115 KB Acrobat Reader Document 319 KB
5. Pravilnik o onesposobljavanju oružja Microsoft Word Document 139 KB Acrobat Reader Document 82 KB
6. Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije Microsoft Word Document 117 KB Acrobat Reader Document 73 KB
7. Pravilnik o evidencijama koje vode pravna lica i preduzetnici Microsoft Word Document 57 KB Acrobat Reader Document 194 KB
8. Pravilnik o postupku davanja oružja na poslugu Microsoft Word Document 79 KB Acrobat Reader Document 44 KB
9. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Microsoft Word Document 69 KB
10. Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude Microsoft Word Document 130 KB
11. Pravilnik o vrstama usluga čijim pružanjem Ministarstvo unutrašnjih poslova može da ostvaruje dopunska sredstva Microsoft Word Document 36 KB Acrobat Reader Document 20 KB
12. Pravilnik o načinu naplate i rokovima plaćanja sredstava koja se usmeravaju kao namenski prihod Budžetskog fonda za vanredne situacije Microsoft Word Document 28 KB
13. Pravilnik o prestanku važenja pojedinih propisa za izvršavanje Zakona o unutrašnjim poslovima Microsoft Word Document 28 KB
14. Pravilnik o ceni obrasca i troškovima tehničke izrade lične karte Microsoft Word Document 26 KB
15. Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju evidencija koje se vode u Ministarstvu unutrašnjih poslova na osnovu Zakona o strancima Microsoft Word Document 220 KB
16. Pravilnik o ličnoj karti Microsoft Word Document 109 KB
17. Pravilnik o putnim ispravama Microsoft Word Document 1,383 KB
18. Pravilnik o načinu upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, obrascima za vođenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku državljanstva i obrascu uverenja o državljanstvu Microsoft Word Document 121 KB
19. Pravilnik o obrascima pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša Microsoft Word Document 40 KB
23. Pravilnik o obrascu pismene izjave kojom se Republika Srbija smatra svojom državom Microsoft Word Document 37 KB
24. Pravilnik o izvršenju mera zabrane upravljanja motornim vozilom Microsoft Word Document 52 KB
25. Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama Microsoft Word Document 685 KB
26. Pravilnik o načinu vođenja evidencija o kaznenim poenima i oduzimanju vozačke dozvole Microsoft Word Document 46 KB
27. Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima Microsoft Word Document 752 KB
28. Pravilnik o posebnoj oznaci na vozilu kojim upravlja lice sa probnom vozačkom dozvolom Microsoft Word Document 163 KB
29. Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila Microsoft Word Document 35.7 MB
30. Pravilnik o evidenciji o javnim putevima i objektima na njima, kao i o tehničkim podacima za te puteve Microsoft Word Document 127 KB
32. Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Microsoft Word Document 2.34 MB Acrobat Reader Document 166 KB
33. Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti polaznika stručnog osposobljavanja i usavršavanja Microsoft Word Document 706 KB Acrobat Reader Document 126 KB
34. Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja Microsoft Word Document 189 KB
35. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Microsoft Word Document 109 KB
36. Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara Microsoft Word Document 313 KB
37. Pravilnik o naknadi troškova policijskim službenicima upućenim na vršenje službenih poslova i zadataka u drugu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova Microsoft Word Document 163 KB Acrobat Reader Document 102 KB
38. Pravilnik o uslovima i načinu izbora policijskog službenika koji se upućuje na rad u inostranstvo i o njegovim dužnostima, pravima i odgovornostima za vreme vršenja službe u inostranstvu Microsoft Word Document 44 KB
39. Pravilnik o sadržaju izjave o pravima i dužnostima i o načinu polaganja zakletve policijskih službenika Microsoft Word Document 35 KB
40. Kodeks policijske etike Microsoft Word Document 90 KB
41. Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova Microsoft Word Document 88 KB
42. Pravilnik o policijskim ovlašćenjima Microsoft Word Document 172 KB
43. Posebni protokol o postupanju službenika u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja Acrobat Reader Document 354 KB
44. Uputstvo o postupanju policijskih službenika prema maloletnim i mlađim punoletnim licima Acrobat Reader Document 140 KB
45. Pravilnik o načinu vođenja postupka i sačinjavanju zapisnika o nalaženju deteta Microsoft Word Document 1,16 MB Acrobat Reader Document 135 KB
46. Pravilnik o naoružanju ovlašćenih službenih lica i radnika na određenim dužnostima Microsoft Word Document 44 KB
47. Pravilnik o uniformi Acrobat Reader Document 110 KB
48. Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite Microsoft Word Document 3,08 MB Acrobat Reader Document 246 KB
49. Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude Microsoft Word Document 93 KB
50. Pravilnik o postupku rešavanja pritužbi Microsoft Word Document 104 KB
51. Pravilnik o specifičnoj zdravstvenoj zaštiti zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Microsoft Word Document 55 KB
52. Pravilnik o uslugama ishrane i smeštaja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Microsoft Word Document 33 KB
53. Pravilnik o obezbeđivanju samačkog smeštaja pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Microsoft Word Document 75 KB
54. Pravilnik o načinu obezbeđivanja zdravstvene zaštite i o merilima i načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova određenih radnih mesta policijskih službenika Microsoft Word Document 27 KB
55. Direktiva o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova i izbora kandidata za direktora policije Acrobat Reader Document 59 KB
56. Bliža merila za izbor i način provere rezultata rada i doprinos kandidata za direktora policije Acrobat Reader Document 48 KB
57. Pravilnik o vizama Microsoft Word Document 62 KB
58. Pravilnik o bližim uslovima za odobrenje stalnog nastanjenja i izgledu, sadržini i načinu unošenja odobrenja za stalno nastanjenje u stranu putnu ispravu i ličnu kartu za stranca i obrascu izjave o odricanju od prava na stalno nastanjenje Microsoft Word Document 48 KB
59. Pravilnik o bližim uslovima, obrascu zahteva i načinu produžavanja roka važenja vize Microsoft Word Document 68.5 KB
60. Pravilnik o načinu prijavljivanja boravišta, prebivališta i promene adrese i odjave prebivališta stranca Microsoft Word Document 66 KB
61. Pravilnik o ispunjenosti uslova za odobravanje privremenog boravka stranca radi spajanja porodice Microsoft Word Document 31 KB
62. Pravilnik o ispunjenosti uslova za odobrenje privremenog boravka stranca radi školovanja, studiranja Microsoft Word Document 30 KB
63. Pravilnik o ispunjenosti uslova za odobrenje privremenog boravka stranaca u pogledu zdravstvenog osiguranja Microsoft Word Document 28 KB
64. Pravilnik o izgledu obrasca i sadržini putnog lista za stranca Microsoft Word Document 28 KB
65. Pravilnik o izgledu obrasca, sadržini i načinu izdavanja lične karte za stranca Microsoft Word Document 32 KB
66. Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu unošenja odobrenja privremenog boravka u stranu putnu ispravu Microsoft Word Document 28 KB
67. Pravilnik o načinu unošenja obaveznog boravka u putnu ispravu i izgledu obrasaca privremene lične karte Microsoft Word Document 30 KB
68. Pravilnik o načinu upisivanja otkaza boravka i zabrane ulaska u stranu putnu ispravu Microsoft Word Document 33 KB
69. Pravilnik o sadržini i izgledu obrazaca zahteva za azil i isprava koje se mogu izdavati tražiocima azila i licima kojima je odobren azil ili privremena zaštita Microsoft Word Document 123 KB
70. Pravilnik o izbegličkoj legitimaciji Microsoft Word Document 33 KB
71. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za nomenklaturu područja zaštite od požara i ispitivanje materijala i konstrukcija prema požaru Microsoft Word Document 27 KB
72. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za utvrđivanje požarnog opterećenja i stepena otpornosti prema požaru Microsoft Word Document 26 KB
73. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za materijale i robu prema ponašanju u požaru Microsoft Word Document 27 KB
74. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vatrogasnu opremu Microsoft Word Document 37 KB
75. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za ručne i prevozne aparate za gašenje požara Microsoft Word Document 28 KB
76. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vozila za gašenje i zaštitu od požara Microsoft Word Document 26 KB
77. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vozila za spasavanje sa visina Microsoft Word Document 27 KB
78. Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta Microsoft Word Document 693 KB
79. Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima Acrobat Reader Document 185 KB
80. Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji Microsoft Word Document 4,38 МB Acrobat Reader Document 536 KB
81. Pravilnik o znacima koje učesnicima u saobraćaju na putevima daju policijski službenici Acrobat Reader Document 1.188KB
82. Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa Acrobat Reader Document 233 KB
83. Pravilnik o posebnom znaku za označavanje vozila kojim upravlja lice kome su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom Microsoft Word Document 81 KB
84. Pravilnik o izgledu i načinu postavljanja znaka za obeležavanje vozila kojim se vrši organizovan prevoz dece Microsoft Word Document 120 KB
85. Odluka o prekategorizaciji graničnog relaza Jaša Tomić prema Rumuniji Microsoft Word Document 75,9 KB Acrobat Reader Document 97,8 KB
86. Odluka o zemljama čiji državljani mogu da ulaze u Republiku Srbiju sa važećom ličnom kartom Microsoft Word Document 62,7 KB Acrobat Reader Document 97,9 KB
87. Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja vize na graničnom prelazu Microsoft Word Document 98,7 KB Acrobat Reader Document 96,8 KB
88. Pravilnik o načinu utvrđivanja povreda državne granice i graničnih incidenata Microsoft Word Document 179 KB Acrobat Reader Document 102 KB
89. Pravilnik o obliku, sadržini i izgledu oznaka i druge signalizacije za obeležavanje graničnog prelaza i njegovog područja i obliku, sadržini i načinu postavljanja posebnih tabli i signalizacije kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji Microsoft Word Document 313 KB Acrobat Reader Document 115 KB
90. Pravilnik o obrascu dozvole za kretanje i zadržavanje na području naseljenog mesta u kome se nalazi granični prelaz Microsoft Word Document 157 KB Acrobat Reader Document 111 KB
91. Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza Microsoft Word Document 440 KB Acrobat Reader Document 111 KB
92. Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja identifikacione karte Microsoft Word Document 184 KB Acrobat Reader Document 106 KB
93. Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje granične dozvole, obrascu granične dozvole i načinu i rokovima njenog izdavanja Microsoft Word Document 316 KB Acrobat Reader Document 120 KB
94. Pravilnik o postavljanju i korišćenju uređaja i drugih tehničkih sredstava prilikom zaštite državne granice Microsoft Word Document 201 KB Acrobat Reader Document 109 KB
95. Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i roku čuvanja podataka u evidencijama koje vodi granična policija Microsoft Word Document 1,85 MB Acrobat Reader Document 147 KB
96. " Porez na upotrebu motornih vozila - "Sl.glasnik br.31/09 od 30.4.2009" Microsoft Word Document 44 KB
97. Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije Microsoft Word Document 35 KB
98. Odluka o određivanju ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje u Republici Srbiji Microsoft Word Document 598 KB
99. Odluka o osnivanju Kriminalističko-policijske akademije Microsoft Word Document 58 KB
100. Odluka o utvrđivanju liste sigurnih država porekla i sigurnih trećih država Microsoft Word Document 51 KB
101. Zaključak o usvajanju Akcionog plana za formiranje jedinstvene službe za vanredne situacije Microsoft Word Document 71 KB
102. Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Naconalne strategije za borbu protiv organizovanog kriminala Microsoft Word Document 597 KB
103. Uputstvo o danu Ministarstva unutrašnjih poslova Microsoft Word Document 27 KB