**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

STRATEŠKI PRIORITETI u radu Ministarstva za period 2015. do 2018. godine:

 

 1. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije
 2. Reforma Ministarstva
 3. Veća bezbednost građana i rad policije u zajednici
 4. Evropske integracije

 

PRIORITETI RADA

 

POLAZNA OSNOVA RADA MINISTARSTVA JESU JASNO DEFINISANI PRIORITETI NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJU FINANSIJSKA SREDSTVA. OVIM SE OBEZBEĐUJE EFIKASNOST I EFEKTIVNOST RADA MINISTARSTVA, U SKLADU SA POLITIKAMA KOJE JE UTVRDILA VLADA.

 

SLEDEĆA ČETIRI PRIORITETA ZA PERIOD 2015 – 2018. GODINE SU JASNO DEFINISANA I JAVNO PREDSTAVLJENA, U CILJU TRANSPARENTNE KOMUNIKACIJE SA JAVNOŠĆU I PODRŠKE GRAĐANA:

 

BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE

 

 • Suzbijanje organizovanog kriminala će se zasnivati na kriminalističko-obaveštajnom sistemu i na policijskom radu vođenom kriminalističko-obaveštajnim podacima
 • Trgovina drogom predstavlja jedan od najopasnijih vidova organizovanog kriminala koji će policija suzbijati razvojem nove službe za borbu protiv droga u okviru Uprave kriminalističke policije i razvijanjem saradnje i razmene informacija sa drugim državnim organima i međunarodnim organizacijama
 • Prevencija narkomanije je problem od šireg društvenog značaja, tako da će lokalni akcioni planovi područnih policijskih uprava razviti prevenciju narkomanije i predvideti zajedničke projekte sa lokalnom samoupravom, školama, zdravstvenim ustanovama, civilnim društvom i drugim partnerima
 • Za suzbijanje korupcije potrebno je jačanje kapaciteta za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije, kao i jačanje integriteta i mehanizama unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije i čitavom Ministarstvu

 

REFORMA MINISTARSTVA

 

 • Novi zakonski i organizacioni okvir za rad u oblasti unutrašnjih poslova je neophodan jer je nasleđena organizaciona struktura MUP neefikasna, spora i skupa, ne odgovara potrebama građana i ne pruža dobar odgovor na savremene bezbednosne izazove, rizike i pretnje
 • Reorganizacija treba da počiva na principima ekonomičnosti, efektivnosti, skraćenju linija komunikacije, ukidanju suvišnih rukovodilačkih položaja, jačanju operativnih kapaciteta, maksimalnoj racionalizaciji u upotrebi resursa
 • Strateško upravljanje ljudskim resursima, kao najvrednijim resursom svake organizacije, predstavlja osnov uspešnosti svake organizacije a osnovi principi za zapošljavanje i napredovanje u službi moraju da budu profesionalne zasluge i lični integritet uz sprovođenje internih konkursa kao osnovni mehanizam za postavljanje rukovodilaca

 

VEĆA BEZBEDNOST GRAĐANA I RAD POLICIJE U ZAJEDNICI

 

 • Policijski rad na lokalnom nivou tj. koncept policije u zajednici je osnov rada policije u većini modernih država, uključujući one u EU. Pozitivna iskustva pokazala su da rad policije treba da se zasniva na prevenciji više nego na represiji, uz aktivno partnersko učešće lokalne zajednice i građana
 • Partnerstvo će se ostvariti formiranjem lokalnih Saveta za bezbednost od predstavnika lokalne samouprave i policije pri svakoj opštini u Srbiji i sprovođenjem zajedničkih projekata
 • Konkretni ciljevi su uspostavljanje savremenih standarda u radu policije, jačanje poverenja građana i zajednice u policiju, saradnju i partnerstvo policije sa zajednicom, uspostavljanje delotvorne bezbednosne prevencije, problemski orijentisan pristup bezbednosnoj zaštiti, posvećenost poštovanju etičkih principa i različitosti
 • Svaka područna policijska uprava treba da razvije lokalni akcioni plan u skladu sa nacionalnim prioritetima i potrebama lokalne zajednice, te da obezbedi resurse za njihovu implementaciju

 

EVROPSKE INTEGRACIJE

 

 • Ministarstvo unutrašnjih poslova rukovodi radom Pregovaračke podgrupe za poglavlje 24 i izradom Akcionog plana kojim će biti obuhvaćene i detaljano razrađene sve aktivnosti koje je potrebno sprovesti radi potpunog usklađivanja sa evropskim normama i stvaranja kapaciteta za primenu usklađenih propisa
 • Potrebno je razviti partnerske odnose sa svim zainteresovanim stranama, posebno sa organizacijama civilnog društva
 • Sprovođenje ovog Akcionog plana biće pažljivo praćeno i ocenjivano, a javnost će biti redovno obaveštavana o ispunjavanju uslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji u delu nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova