**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Značka ministarstva 


SEKRETARIJAT MINISTARSTVA


Sekretarijat obavlja poslove koji su od interesa za Ministarstvo u celini, odnosno čijim se vršenjem obezbeđuje nesmetan, efikasan i usklađen rad svih organizacionih jedinica u Ministarstvu, kao i stručne i druge poslove za potrebe ministra; obavlja normativno-pravne i opšte pravne poslove, kao i stambene poslove. Sekretarijat ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama.


Sekretarijat u svom sastavu ima: Odeljenje za normativno-pravne i opšte pravne poslove i Odeljenje za stambene poslove.


Odeljenje za normativno-pravne i opšte pravne poslove organizuje pripremne aktivnosti i neposredno priprema zakone i druge propise iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova i stara se o njihovom potpunom i blagovremenom usklađivanju sa pravnim sistemom. Takođe, Odeljenje daje stručna mišljenja na nacrte, odnosno predloge propisa koji se dostavljaju Ministarstvu na mišljenje ili saglasnost i pruža stručnu pravnu pomoć unutrašnjim organizacionim jedinicama Ministarstva u primeni zakona i drugih propisa iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova.


Odeljenje za stambene poslove obavlja poslove koji se odnose na rešavanje stambenih potreba radnika Ministarstva; obezbeđuje jedinstvenu primenu propisa iz oblasti stambenih poslova i neposredno primenjuje te propise za organizacione jedinice u sedištu Ministarstva. Takođe, prati stambene potrebe radnika Ministarstva i, s tim u vezi, obavlja poslove u ovoj oblasti u skladu sa zakonom i drugim propisom.


Sekretarijatom rukovodi sekretar Ministarstva.