**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Znak pregovaračkog tima 


Funkcija Pregovaračkog tima


Pregovarački tim Ministarstva angažuje se u slučajevima talačkih situacija, pobuna u zatvorima, zaposedanja objekata, uličnih demonstracija, pretnji samoubistvom i ubistvom (ubistvima), pretnji policiji ili trećim licima oružjem ili eksplozivnim napravama prilikom pripreme i realizacije policijskih mera, pružanja otpora policijskim merama i slično, kada je moguće ostvariti uticaj na ponašanje vinovnika konfliktnih situacija, s ciljem njihovog odustajanja od protivpravnog ponašanja.


Odluku o angažovanju PTM donosi Direktor policije. Na zahtev načelnika nadležne uprave, odnosno lica koje on ovlasti, na čijem području je došlo do konfliktne situacije, u manje složenim konfliktnim situacijama koje su lokalnog značaja, koordinator PTM može angažovati i deo PTM.


Zahtev za angažovanje PTM treba da sadrži neophodne navode o: detaljanom opisu konfliktne situacije i zahtevima vinovnika ukoliko su poznati, razlozima za angažovanje i ciljevima koji se žele postići angažovanjem PTM i licu koje je određeno za rukovodioca akcije. Podnosilac zahteva za angažovanje PTM je rukovodilac akcije, odnosno lice koje on odredi. Rukovodilac akcije u kojoj se angažuje PTM dužan je da obezbedi: blokadu lica mesta i druge mere obezbeđenja lica mesta, operativne podatke od značaja za rad PTM, prisustvo određenih lica po nalogu koordinatora (rođak, lekar, sveštenik...), lekarsku ekipu za pružanje prve medicinske pomoći i uslove za rad članova PTM (smeštaj, hrana, piće, grafo-tehnički pribor...), a naročito one koji se odnose na bezbednost.


Zadaci u Pregovaračkom timu izvršavaju se prioritetno u odnosu na poslove i zadatke stalnog radnog mesta člana PTM. To znači da ne postoje stalno angažovani pregovarači, već se ovlašćena službena lica (OSL) sa drugih radnih mesta angažuju na poslovima pregovarača po potrebi.


Ciljevi delovanja PTM su:


  • da multidisciplinarnim pristupom, koristeći naučne metode potvrđene u praksi, uz minimalno ugrožavanje života i bezbednosti ljudi i imovine, direktnim pregovorima odnosno davanjem predloga nadležnim službama Ministarstva unutrašnjih poslova, unapredi metodologiju rasvetljavanja i rešavanja konfliktnih situacija
  • da svojim delovanjem pruža podršku operativnim službama Ministarstva u efikasnom neutralisanju mogućih posledica konfliktnih situacija odnosno hvatanju učinilaca krivičnih dela
  • da edukuje potencijalne korisnike i saradnike PTM
  • da razvija lokalne pregovaračke timove
  • da planira aktivnosti razvoja u oblasti pregovaranja
  • da kontaktira sa stranim pregovaračkim službama i ekspertima i da planira razvoj tehnike i druge opreme koja se koristi u pregovorima

Znak pregovaračkog tima