**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Značka policije 


NADLEŽNOST i ORGANIZACIJA


Policija:


 • obavlja zakonom utvrđene policijske poslove
 • pruža podršku vladavini prava u demokratskom društvu i odgovorna je za ostvarivanje bezbednosti, u skladu sa zakonom
 • svima pruža zaštitu prava i sloboda koje može ograničiti samo pod uslovima i na način utvrđen Ustavom i zakonom
 • informiše javnost o svojim aktivnostima, ne otkrivajući poverljive informacije
 • sarađuje sa organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave na preduzimanju mera radi ostvarivanja bezbednosti ljudi i imovine, kao i sa drugim organima i ustanovama, organizacijama, manjinskim i drugim organizovanim grupama i samoorganizovanim pojedincima radi razvijanja partnerstva u sprečavanju ili otkrivanju delikata i njihovih učinilaca i ostvarivanja drugih bezbednosnih ciljeva
 • obavlja druge aktivnosti iz oblasti unutrašnjih poslova...

 

Policija ima svoj kodeks etike koji donosi Vlada Srbije.


Obavljanje policijskih poslova zasniva se na načelima profesionalizma, saradnje, zakonitosti u radu i srazmernosti u primeni policijskih ovlašćenja, kao i na principu supsidijarnosti, odnosno rada sa najmanjim štetnim posledicama. U obavljanju policijskih poslova mogu se primenjivati samo mere prinude, odnosno upotrebljavati samo sredstva prinude koja su predviđena zakonom i kojima se najprofesionalniji rezultat postiže bez nepotrebnih štetnih posledica ili gubljenja vremena.


U obavljanju policijskih poslova policija se pridržava nacionalnih i međunarodnih standarda policijskog postupanja, zahteva utvrđenih zakonima i drugim propisima i aktima Republike Srbije, kao i međunarodnim ugovorima i konvencijama koje je usvojila Republika Srbija.


Spoljašnju kontrolu rada policije vrše Narodna skupština, Vlada, nadležni pravosudni organi, organi državne uprave nadležni za određene poslove nadzora i drugi zakonom ovlašćeni organi i tela. Unutrašnju kontrolu rada policije vrši Sektor unutrašnje kontrole policije.


Direkcija policije Ministarstva unutrašnjih poslova nadležna je za poslove policije. Direkcijom policije rukovodi direktor policije. Poslovi, nadležnost i ovlašćenja policije regulisani su Zakonom o policiji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 101/2005).

 

Direkcija policije na teritoriji Republike:

 1. prati i analizira stanje bezbednosti, a naročito pojave koje pogoduju nastajanju i razvoju kriminaliteta;
 2. usklađuje, usmerava i kontroliše rad područnih policijskih uprava
 3. neposredno učestvuje u obavljanju određenih složenijih poslova iz delokruga područnih policijskih uprava
 4. obezbeđuje sprovođenje međunarodnih ugovora o policijskoj saradnji i drugih međunarodnih akata za koje je nadležna
 5. organizuje i sprovodi kriminalistička veštačenja
 6. stvara potrebne uslove za održavanje i podizanje osposobljenosti i spremnosti policije za delovanje u vanrednim uslovima
 7. u policijskim poslovima doprinosi bezbednosno-policijskoj i nastavno-naučnoj aktivnosti.

Direkciju policije čine:organizacione jedinice u sedištu MUP-a, Policijska uprava (PU) za grad Beograd i područne policijske uprave (PPU) i policijske stanice (PS).

Za obavljanje policijskih poslova u sedištu Direkcije policije i PU za grad Beograd obrazuju se uprave i policijske stanice u opštinama, a u područnim policijskim upravama obrazuju se odeljenja, policijske stanice i policijske ispostave (PI) u opštinama. Vlada uredbom o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva utvrđuje područne policijske uprave i policijske stanice, njihova područja i sedišta.


Poslovi područne policijske uprave su da:

 1. na području opštine u kojoj je njeno sedište neposredno obavlja policijske i druge poslove i ostvaruje lokalnu saradnju
 2. na području za koje je obrazovana prati i analizira stanje bezbednosti, koordinira i kontroliše rad policijskih stanica i obezbeđuje ostvarivanje lokalne saradnje i odgovornosti
 3. učestvuje po potrebi u obavljanju poslova iz delokruga policijskih stanica
 4. preduzima mere obezbeđenja određenih lica i objekata
 5. obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima i drugim aktima.


Ministar imenuje i razrešava policijskog službenika - načelnika područne policijske uprave.


Poslovi policijske stanice su da:

 1. neposredno obavlja policijske i druge poslove i ostvaruje lokalnu saradnju na području za koje je obrazovana u sastavu područne policijske uprave.

Direktor policije, po ovlašćenju imenuje i razrešava policijskog službenika - komandira policijske stanice.


Za rad organizacionih jedinica kojima rukovode, odgovorni su:
 1. direktoru policije - načelnici uprava u sedištu Direkcije policije, načelnik policijske uprave za grad Beograd i načelnici područnih policijskih uprava
 2. načelniku policijske uprave za grad Beograd - načelnici uprava u njenom sedištu i komandiri policijskih stanica u opštinama
 3. načelniku područne policijske uprave - načelnici odeljenja u njenom sedištu i komandiri policijskih stanica i ispostava u opštinama.

Organizacione jedinice u sedištu MUP-a su po linijskom principu radno povezane sa odgovarajućim organizacionim jedinicama i poslovima područnih policijskih uprava i stanica ili tako da poslove iz svog delokruga obavljaju na čitavom području na kojem je nadležno Ministarstvo (na primer: Uprava saobraćajne policije u sedištu MUP-a → Uprava saobraćajne policije PU za grad Beograd → Odeljenja policije u PPU, PS po opštinama). Organizacionim jedinicama u sedištu i područnim policijskim upravama rukovode načelnici uprava, a policijskim stanicama i ispostavama - komandiri.


Policijske poslove obavljaju policijski službenici u Ministarstvu:

 1. uniformisani i neuniformisani zaposleni koji primenjuju policijska ovlašćenja
 2. zaposleni na posebnim ili određenim dužnostima čiji su poslovi u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima.

Policijski službenici rade i na poslovima koji su opasni po život i zdravlje, a zahtevaju veliku odgovornost i posebne uslove rada.

Angažovanje specijalnih jedinica policije za posebne bezbednosne zadatke može se vršiti samo uz prethodno odobrenje ministra. Predlog za angažovanje sadrži plan i procenu.