**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

12. 03. 2015. Predstavljen projekat za veæu zastupljenost pripadnika romske populacije u policiji

 

12. 03. 2015.  Predstavljen projekat za veæu zastupljenost pripadnika romske populacije u policiji

Policijska asocijacija „Evropski policajci romske nacionalnosti“ održala je danas konferenciju za novinare, povodom realizacije projekta ove asocijacije pod nazivom „Inkluzija Romkinja i Roma u Sektor bezbednosti – ka veæoj prolaznosti na osnovnu policijsku obuku“.

 

Policijska asocijacija „Evropski policajci romske nacionalnosti“, èiji su osnivaèi i èlanovi aktivni policijski službenici romske nacionalnosti u MUP, identifikovali su kao jednu od glavnih prepreka za postizanje veæe prolaznosti ove populacije nedovoljnu informisanost o uslovima upisa, kao i o samom kvalifikacionom testu, ali i nedovoljno poznavanje jezika i terminologije i nepostojanje uslova za adekvatnu pripremu za prijemni ispit za rad u policiji.

 

12. 03. 2015.  Predstavljen projekat za veæu zastupljenost pripadnika romske populacije u policiji

 

Nenad Tairoviæ, ovlašæeno lice za zastupanje interesa romske nacionalne manjine u MUP i predsednik Policijske asocijacije „Evropski policajci romske nacionalnosti“ kao kljuène ciljeve projekta, naveo je poveæanje zastupljenosti Roma u policiji i jaèanje poverenja romske populacije u rad policije. Asocijacija je definisala problem: samo mali procenat kandidata uspešno proðe prijemni ispit za osnovnu policijsku obuku, iako je interesovanje meðu mladim Romima sve veæe. Ove godine prijavilo se 178 mladih.

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije podržala je ovu kampanju finansijskim sredstvima iz budžeta. Saradnja policije i Kancelarije traje veæ dve godine, tokom kojih je realizovano više sliènih projekata inkluzije, rekla je na današnjoj konferenciji direktorka Kancelarije Suzana Paunoviæ.

 

12. 03. 2015.  Predstavljen projekat za veæu zastupljenost pripadnika romske populacije u policiji

 

Naèelnik Uprave za struèno obrazovanje, usavršavanje, osposobljavanje i nauku Aleksandar Ðorðeviæ istakao je da su ovakve podosticajne mere deo redovnih aktivnosti MUP i sprovode se u okviru Programa profesionalnog informisanja i regrutacije mladih, s ciljem da se ublaže svi otežavajuæi faktori i da se svim kandidatima omoguæe ravnopravni uslovi. To je razlog što je Uprava za obrazovanje detaljnije prezentovala naèin polaganja prijemnog ispita za osnovnu policijsku obuku. Juèe je održana radionica u Sremskoj Kamenici koju je pohaðalo 27 mladih Roma, a nastavak je u Beogradu, Boru, Kraljevu, Pirotu i Nišu.

 

12. 03. 2015.  Predstavljen projekat za veæu zastupljenost pripadnika romske populacije u policiji

 

Biljana Puškar, naèelnica Centra za osnovnu policijsku obuku obavestila je javnost da je Centar dao svoj doprinos projektu i da su zaposleni preveli na romski jezik i jezike drugih manjina psiho-test, kao jedan od delova prijemnog ispita. Ona je naglasila znaèaj ove obuke, jer deca romske manjine èesto nemaju kod kuæe raèunare, a prijemni testovi se rade na taj naèin, te je obuka bila moguænost da budu upoznati sa formom koja ih èeka na prijemnom. Naèelnica Puškar je najavila i novi veliki projekat sa OEBS-om, koji æe u inkluziju ukljuèiti i mlade sa severa i juga Srbije.

 

Konferenciji je prisustvovao i Vladimir Antiæ, penzionisani direktor srednjih škola unutrašnjih poslova, koji je jedan od prvih inicijatora ovakvih projekata.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova posveæuje veliku pažnju integraciji pripadnika nacionalnih manjina, pa je i cilj ovog projekta da se poveæa zastupljenost nacionalnih manjina u MUP, jer je osnova rada policije - saradnja sa lokalnom zajednicom.

12. 03. 2015.  Predstavljen projekat za veæu zastupljenost pripadnika romske populacije u policiji