**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Značka SBPOK 

 

Služba za borbu protiv organizovanog kriminala

 

Služba za borbu protiv organizovanog kriminala je organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprave kriminalističke policije.

 

Tokom 10 godina postojanja, u nekoliko navrata je menjana organizacija i struktura, ali se nikada nije menjala osnovna misija – da se kroz partnerstvo sa organima i institucijama u zemlji i srodnim policijskim službama drugih država, koristeći sva raspoloživa zakonita sredstva i stečena iskustva što efikasnije suprotstavi organizovanom kriminalu u Srbiji i zemljama partnerima.

 

Kao forma kriminala koja se najbrže transformiše, organizovani kriminal čini poseban izazov za modernu policiju. Stručnost zaposlenih u SBPOK-u je ključ u borbi protiv organizovanog kriminala, pa Služba nastoji da svojim pripadnicima omogući redovno pohađanje obuka na temu borbe protiv organizovanog kriminala, u zemlji i inostranstvu. Uz obuke, prioritet je i obezbeđivanje najsavremenijih sredstava za rad, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvim i kroz donacije uz podršku međunarodnih organizacija i stranih policija.

 

Kroz svoje specijalizovane jedinice SBPOK se bavi suzbijanjem svih do sada uočenih oblika organizovanog kriminala: krijumčarenje narkotika, trgovina ljudima i ilegalne migracije, krijumčarenje oružja i eksploziva, međunarodno krijumčarenje kradenih motornih vozila, otmice, iznude, ucene sa elementima organizovanog kriminala, pranje novca, korupucija, falsifikovanje novčanica, prevare sa platnim karticama, visokotehnološki kriminal (krivična dela u vezi zloupotreba računarskih sistema, zloupotreba i kršenja prava intelektualne svojine, dečja pornografija).

 

Šematski prikaz organizacije Službe za borbu protiv organizacionog kriminala

 

Služba je nastojala da očuva i nadogradi- razvije vrednosti na kojima je i utemeljena:.

 

Zakonitost – kao jedan od nosilaca sprovođenja zakona u borbi protiv organizovanog kriminala

Integritet – kroz primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda u radu

Odgovornost i poštovanje – prema građanima, zaposlenima i partnerima sa kojima sarađuje, zakonu i dostojanstvu celokupnog društva

Znanje i stručnost – kroz stalno usavršavanje i unapređivanje sopstvenih kapaciteta

Fleksibilnost – kao odgovor na izazov stalnog menjanja lica organizovanog kriminala

 

U obavljanju zadataka na teritoriji cele Republike Srbije, Služba za borbu protiv organizovanog kriminala postupa prevashodno u skladu sa Zakonom o nadležnosti i organizaciji državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i Zakonom o policiji, Zakonikom o krivičnom postupku Republike Srbije, zatim Krivičnom zakoniku, Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.

 

SBPOK sa drugim državnim organima Republike Srbije, osim nacionalnog zakonodavstva sprovodi i primenjuje i međunarodne ugovore relevantne za polje borbe protiv organizovanog kriminala.

 

Ključni međunarodni ugovor za ovu oblast je Konvencija Ujedinjenih Nacija o transancionalnom organizovanom kriminalu sa dodanim protokolima: Protokolom o sprečavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima, posebno ženama i decom, Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i vazduhom i Protokol protiv nezakonite proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njihovim delovima i municijom.

 

Uz nju, jednako značajni međunarodni ugovori koji regulišu pojedinosti delovanja u različitim oblastima organizovanog kriminala, kao i mnoga pitanja u vezi programske politike i institucionalnih mehanizama države u prevenciji i suprotstavljanju organizovanom kriminalu su: Konvencija o uzajamnoj pomoći u krivičnim pitanjima sa dopunskim protokolima, posebno Drugim dodatnim protokolom; Konvencija Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda od kriminala i o finansiranju terorizma; Konvencija Ujedinjenih Nacija protiv korupcije; Krivično-pravna konvencija Saveta Evrope o korupciji; Građansko-pravna konvencija Saveta Evrope o korupciji; Konvencija Ujedinjenih Nacija o opojnim drogama; Konvencija Ujedinjenih Nacija o psihotropnim supstancama; Konvencija Ujedinjenih Nacija protiv krijumčarenja opojnih droga i psihotropnih supstanci; Konvencija Saveta Evrope o kompjuterskom kriminalu; Konvencija Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu koji se odnosi na inkriminaciju dela rasističke i ksenofobične prirode izvršenih preko računarskih sistema sa pripadajućim Drugim dodatnim protokolom; Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima.

 

Kontakt

 

Verujemo da uz podršku građana i zajedno sa njima možemo postići bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala.

 

Pozivamo Vas da našoj Službi na adresu elektronske pošte: ukp@mup.gov.rs, ili na adresu Bulevar Mihaila Pupina 2, 11 000 Beograd, dostavite informacije koje mogu doprineti zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i unapred se zahvaljujemo na ukazanom poverenju. SBPOK će u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, i u okvirima svojih kapaciteta, postupati po svakoj osnovanoj i kvalitetnoj informaciji..

 

Metodologija rada SBPOK-a

Istorijat razvoja Službe