**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Управа за заједничке послове

 

Управа за заједничке послове припрема и контролише трошење буџетских средстава и прихода Министарства, спроводи јавне и поверљиве набавке, организује изградњу објеката и обезбеђује њихово одржавање, превози раднике и обавља расходовање.

 

Надлежни у управи сачињавају предлог финансијског плана Министарства и старају се да се сва средства користе у складу са законским регулативама, а да потребна опрема запосленима у МУП – у буде купљена по најповољнијим условима, складиштена, а затим и распоређена у складу са исказаним потребама и на основу приоритета организационих јединица.

 

Управа је такође обавезна да координира рад правних и финансијских служби подручних полицијских управа, информише их о променама законских прописа из области финансија, да обрачунава плате и накнаде радника, организује и контролише контирање и књижење приспеле документације подручних полицијских управа и Министарства, као и да осигурава запослене.

 

Организовање набавки подразумева пре свега припрему плана јавних и поверљивих набавки, израду потребне документације и спровођење набавки у складу са Законом о јавним набавкама и Уредбом о средствима за посебне намене. Такође, благовремено сачињава извештаје у вези с пословима у домену јавних и поверљивих набавки.

 

Материјални послови које обављају организационе јединице ове управе подразумевају пријем, складиштење и издавање имовине Министарства, ускладиштење имовине у централном магацину, припремање документације за исплату обавеза према повериоцима, вођење евиденције о задужењу наоружања, одеће, опреме, резервних делова и потрошног материјала.

 

Такође, обавља послове из домена имовинско– правне проблематике Министарства, заступа интересе Министарства у судским поступцима за накнаду штете преко законског заступника Републичког јавног правобранилаштва. Управа сачињава предлоге инструктивних аката Управе, као и аката за Владу и друге државне органе.

 

Организовање изградње објеката обухвата послове израде инвестиционих пројеката, прибављања потребних сагласности, израде предмера и предрачуна у вези са инвестиционим и текућим одржавањем, спровођење поступака јавне набавке услуга и радова и отклањања недостатака на завршеним објектима. Одржавање објеката подразумева поправку водоводно-канализационих, противпожарних, термотехничких, телекомуникационих и електро - система, као и старање о хигијени објеката, интерних саобраћајница и уређење зелених површина и хортикултуре.

 

Управа је надлежна и за набавку, одржавање и експлоатацију возила. Како би возила Министарства била искоришћена на најекономичнији начин, Управа за заједничке и опште послове прописује услове коришћења возила, припрема документацију за њихову регистрацију, расходовање возила, алата и опреме за њихово одржавање.

 

Управа је задужена и за организовање редовног и ванредног превоза припадника полиције и опреме.

 

Начелник Управе за заједничке послове је Александар Новковић .

 

Организациона шема Управе за заједничке пословеПриоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а