**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Управа за људске ресурсе

 

Доношење нових законских прописа, реформа државне управе, усаглашавање са европским стандардима, као и чињеница да се успех u раду Министарства унутрашњих послова заснива између осталог и на квалитету кадрова, условили су оснивање управе која ће повећати ефикасност у управљању кадровима. Из тог разлога, 2006. године формирана je Управа за људске ресурсе.

 

Када се 2010. године кренуло у реформу Министарства унутрашњих послова, препозната је потреба реформе функције управљања људским ресурсима, као виталног дела сваке организације. Ова потреба и намера изражена је у Стратегији развоја Министарства унутрашњих послова за период од 2011. до 2016. године. више...

 

Предуслов за стварање модерне полиције, која може да континуирано одговара новим захтевима и потреба, јесте стално унапређење организације запослених и њихова едукација.

 

Управа за људске ресурсе Сектора стара се да Министарство унутрашњих послова препозна потенцијале запослених, развија их и награђује.

 

Начелник Управе за људске ресурсе је Гордана Јековић.

 

 

 

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

 

 

Организациона шема Управе за људске ресурсе

 

Одељење за персоналне послове

Одсек за планирање кадрова, доношење и извршење кадровског плана

У складу са Законом о државним службеницима и у координацији са свим организационим јединицама, Одсек анализира попуњеност радних места и усклађује потребе за пријемом нових лица у радни однос у складу с расположивим финансијским средствима. Министарство доставља Служби за управљање кадровима Владе Републике Србије свој предлог кадровског плана.

Одсек за пријем кадрова

Одсек се бави пријемом нових лица у радни однос. У складу са наведеним, запослени у Одсеку поступају по молбама грађана за пријем у радни однос, тако што прибављају предлоге руководилаца организационих јединица, проверавају испуњеност законских услова и припремају коначне акте о пријему у радни однос. Такође, Одсек се бави и питањима праћења радно-правног статуса запослених који су упућени на стручно усавршавање.

 

Одељење за радно-правне послове и заступање

Одсек за радне односе

Задаци тог одсека јесу: регулисање радно-правног статуса запослених у Министарству унутрашњих послова, примена радно-правних прописа, кадровска евиденција на Јединственом информационом систему, евиденција досијеа запослених, издавање службених легитимација, организација стручних испита и задаци су овог одсека.

Одсек за радно-правно заступање и послове утврђивања дисциплинске одговорности

Основна активност тог одсека јесте заступање интереса Министарства унутрашњих послова у судским споровима проистеклим из радног односа. Одсек поступа у предметима који се воде пред Жалбеном комисијом Владе, судовима опште надлежности и Управним судом. Такође, Одсек пружа логистичку подршку раду Дисциплинске комисије.

 

Одељење за здравство и психолошку превенцију

Одсек за здравствену превенцију

У сарадњи са Заводом за здравствену заштиту радника МУП – Републике Србије, Одсек координира групне здравствене прегледе (за пријем у радни однос, редовне и ванредне), спроводи њихову здравствену заштиту, присутан је приликом организовања већих скупова и бојевих гађања и обавља друге послове из домена здравствене превенције.

Одсек за психолошку превенцију

Задужен је за психолошку превенцију, учествује у психолошким тестирањима кандидата за пријем у радни однос и по потреби врши психолошко тестирање запослених. Психолошка превенција подразумева редовне и ванредне активности на провери психичког стања запослених, а посебно полицијских службеника који у вршењу редовних послова користе ватрено оружје. Превенција се врши у циљу правовремене оцене способности полицајаца да рукују средствима принуде, како би се смањио ризик од суицида, повређивања себе или других.

Фонд

У оквиру Одељења за здравство и психолошку превенцију налази се Фонд за помоћ породицама погинулих и рањених припадника Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Фонд је основан 1998. године ради пружања помоћи члановима породица службеника министарства који су погинули, отети или рањени у вршењу или поводом вршења службене дужности од 1.1.1992. године.

 

Правилником о Фонду су утврђене следеће врсте помоћи даље: стипендирање деце у току редовног школовања, набавка уџбеника и школског прибора, накнада за боравак деце у предшколској установи, накнада за станарину породици, као и издржавање у случају када члан породице нема других средстава за издржавање и неспособан је за рад као и за лечење. О наведеним видовима помоћи одлуку доноси Комисија која додељује средства и за медицинска помагала, лекове и за лечење рањеним припадницима Министарства, члановима њихових породица и породицама погинулих припадника Министарства.

 

У школској 2011/2012 години Фонд стипендира: 169 деце у основној школи, 214 деце у средњој школи, 157 деце на вишој школи и факултетима. Средства на име плаћања станарине издвајају се за 89 породица а за издржавање за 2 породице погинулих и рањених припадника МУП-а.

 

Свака организациона јединица има особу задужену да обавља послове Фонда као и да благовремено обавештава Фонд о свим променама.

 

Одељење за опште послове

Одсек за послове писарнице и архиве: координира пословима пријема, евидентирања и слања поште за Министарство унутрашњих послова.

Одсек за микрофилм: бави се микрофилмовањем писаних материјала, у складу са потребама Министарства.

Штампарија: штампа потребне документације и публикацијеПриоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а