**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Где извадити уверење о држављанству, ако сам у књигу држављана уписан решењем СМУП или МУП и шта је потребно од докумената? Колики је износ таксе за овај поступак?

 

Лица која су стекла држављанство Републике Србије решењем Савезног министарства унутрашњих послова у периоду од 1997. до 2003. године, и на основу тога уписана у матичну књигу југословенских држављана, која се води у овом Министарству, захтев за издавање извода из матичне књиге југословенских држвљана подносе надлежној полицијској станици по месту пребивалишта односно боравишта лично или преко овлашћеног пуномоћника, а уколико лице борави у иностранству захтев се подноси дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

 

Захтев за издавање извода из матичне књиге југословенских држављана изузетно се може поручити и поштом, слањем захтева, уз прилагање доказа о уплаћеној републичкој административној такси (РАТ), на адресу: МУП Р Србије, Управа за управне послове, Одељење за држављанство и друге управне послове, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд. Захтев за издавање извода је типски образац – формулар, и уз њега није неопходно приложити додатну документацију. Број жиро рачуна може се преузети на линку документа грађана – бројеви жиро рачун).

 

Лицима која су примљена у држављанство Републике Србије решењем овог Министарства, а по основу одредби Закона о држављанству Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 135/04 и 90/07), чињеница стицања држављанства Републике Србије уписује се у матичне књиге надлежних општина, које су овлашћене и за издавање уверења о држављанству Републике Србије.

 

Како уверења о држављанству Републике Србије издају матичне службе надлежне по месту уписа лица у књигу држављана, не можемо се изјаснити о висини таксе за издавање уверења о држављанству, с обзиром да је утврђивање њиховог износа у надлежности Министарства правде и државне управе.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а