**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Управа за аналитику


Аналитика - вештина и метода рашчлањивања мисли и појмова

 • елементарна логика која се бави појмовима, судовима и закључцима
 • знање у чију се истинитост не може сумњати
 • корак даље, поглед у будућност
 • подршка одлучивању
 • покретач развоја
 • планирање и развој
 • од виртуелног ка стварном и рационалном
 • сигуран пут ка успеху

Историјат аналитичке службе


Послови аналитике постављени су још 1982. године. Управа за аналитику и информатику у седишту Министарства подељена је 1992. године у две организационе јединице – Управа за аналитику и Управа за информатику МУП-а. Од 1992.-2003. године Уредништво листа “Полицајац” било је у Управи за аналитику. Реорганизација аналитичких послова започета је 2004. године.


Сврха


Улога Аналитике је да допринесе квалитетном и ефикасном остваривању функција Министарства, односно његових организационих јединица:

 • уочава, анализира и истражује безбедносне појаве и њихову узрочно - последичну везу,
 • прати, предвиђа и врши процену стања безбедности, обима и интензитета безбедносних појава,
 • планира и предлаже мере за њихово ефикасно супротстављање;

Врши послове планирања и развоја Дирекције полиције и МУП-а у целини.


Представља подршку одлучивању министру и директору полиције.


Аналитика је једина служба која на синтетички начин прати и анализира безбедносне појаве на нивоу МУП-а.


Слика 1 

Послови и функције аналитике


 • Обавља послове планирања и развоја Дирекције полиције и МУП-а у целини;
 • Прати савремене трендове и развија сопствена стратешка знања и идеје;
 • Учествује у координираној сарадњи између других министарстава и МУП-а (организационих јединица), а посебно у вези са новим програмима и стратегијама;
 • Учествује у изради и прати реализацију аналитичких и развојних пројеката Министарства и обезбеђује да се они интегришу у шире циљеве Министарства (развој и реформа МУП-а);
 • Прати, сагледава и анализира стање јавне безбедности на територији Републике Србије и на подручјима са посебном безбедносном проблематиком и остварене резултате МУП-а;
 • Уочава и истражује нове појавне облике од значаја за безбедност Републике и њених грађана;
 • Обезбеђује аналитичку подршку линијама рада у седишту Министарства и помаже им у пословима координирања и усмеравања рада на терену (Подручне полицијске управе);
 • Обезбеђује да се организационе јединице Министарства активно укључују у израду програмских, планских, синтетичко-аналитичких и других материјала, као и у развојне процесе и облике стручног усавршавања;
 • У функцији је процеса руковођења и ефикаснијег и рационалнијег вршења послова Дирекције полиције;
 • Доприноси ефикаснијем остваривању функције безбедности Министарства у сарадњи са органима у локалној заједници на њиховом подручју и благовремено их информише;
 • Бави се пословима интерног и екстерног извештавања;
 • Врши послове статистичког извештавања и графичког представљања стања јавне безбедности и резултати рада МУП-а;
 • Обезбеђује вођење и коришћење казнене и криминалистичко-оперативних евиденција;
 • Води документацију Дирекције полиције и МУП-а у целини.

Слика 2 

Обим и садржај рада


Обим и садржај рада аналитичких служби опредељују:


 • актуелна безбедносна ситуација и стање безбедности;
 • сложеност и динамичност безбедносних појава и догађаја;
 • планска и програмска документа Владе Републике Србије и МУП-а;
 • зацртани стратешки задаци.

 • * * *

 • годишње се у просеку уради преко 10.000 аналитичко - информативних материјала, статистичких и других прегледа;
 • годишње се у просеку изврши око 1.250.000 провера у кривичној евиденции (КЕ) за лица, изда се око 30.000 уверења о (не)осуђиваности и унесе на систем 90.000 картона КЕ;,
 • сачињавају се планска и програмска документа МУП-а, извештаји о раду, мултимедијалне презентације остварених резултата и др;
 • дневне, месечне и друге периодичне информације о стању јавне безбедности у Републици;
 • уради се по 12 едиција Статистичког прегледа стања у области јавне безбедности у Републици Србији и Статистичког прегледа стања у области јавне безбедности на територији КЗБ;
 • припреми се око 52 графичка приказа о стању јавне безбедности у Републици за реферисање на Колегијуму министра;
 • припрема статистички годишњак.

Слика 3 

Знања и способности


Модерни аналитичар има....


 • Висок степен образовања из области правних, политичких и организационих наука;
 • Организаторске и аналитичке способности;
 • Познавање методологије аналитичког истраживања;
 • Специјалистичка знања из методологије рада полиција других земаља;
 • Корисничко познавање информационе технологије;
 • Познавање страног језика;
 • Одговарајући морални квалитети личности и одговарајуће психолошке особине (комуникативност, тактичност, храброст у предлагању кључних одлука, спремност на ризик и др.).

Циљ реформи аналитичке службе и очекивања


 • да постане стратешка служба Дирекције полиције и МУП-а, способна да одговори свим захтевима и безбедносним изазовима и буде на нивоу сродних служби развијених европских земаља;
 • да прати савремене трендове - планирање и развој;
 • да истражује и анализира безбедносне појаве, утврђује њихове узрочно-последичне везе и даје стратешке процене стања јавне безбедности;
 • да буде значајна подршка одлучивању министра и директора полиције;
 • да пружа квалитетнију аналитичку подршку оперативним линијама рада у Дирекцији полиције;
 • да обезбеди пуно радно-функционално јединство аналитичких служби (увезивање аналитичке службе у организационим јединицама Дирекције полиције и Сектора као и у подручним полицијским управама);
 • да побољша квалитет пружања услуга свим корисницима;
 • да благовремено потпуно и квалитетно информише органе локалне заједнице;
 • да омогући бољу координацију са осталим организационим јединицама МУП-а и другим државним органима;
 • да обезбеди континуитет у раду, руководећи се искључиво принципима професионализма, законитости и објективности;
 • да упосли квалитетне кадрове са високим степеном образовања из области правних, политичких, организационих и техничких наука, обезбеди њихову адекватну обуку и стално усавршавање;
 • да подигне степен мотивације запослених;
 • да омогући примену савремених технолошких достигнућа;
 • да обезбеди предуслове за усклађеност методологија рада са аналитичким службама у полицијама развијених европских земаља;
 • да обезбеди веће вредновање аналитичког рада и аналитичког начина размишљања и њихову примену у раду МУП-а у целини;
 • циљ ће бити фазно оствариван - до 2010. године;
 • остваривост овог циља ће умногоме зависити од вредновања (статусног, материјалног и др.) аналитичког рада унутар МУП-а, као и пуне подршке од стране руководства Министарства и Дирекције полиције.


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а