**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Управа за информационе технологије

 

Улога, надлежност и функција Управе за информационе технологије у склопу Министарства унутрашњих послова

 

Министарство унутрашњих послова у циљу унапређења процеса рада у обављању послова државне управе, као и њиховог ефикасног и безбедног извршавања, успоставило је и константно развија Јединставени информациони систем, у складу са конкретним потребама Министарства унутрашњих послова, техничко-технолошким и безбедносним стандардима, расположивим ресурсима и развојем информационо-комуникационих технологија.

 

Организациона шема Управе за информационе технологије 

 

У надлежност Управе за информационе технологије (ИТ) спадају значајни послови Министарства унутрашњих послова, чија је основна улога садржана у обезбеђењу квалитетног и ефикасног функционисања Министарства унутрашњих послова. Сходно наведеном Управа за информационе технологије одговорна је за обављање следећих послова:

 • организовање, функционисање, развој, унапређење и експлоатацију интегрисаног аутоматског информационог система Министарства (ЈИС)
 • пружање логистичке подршке оперативним пословима из домена примене информационих технологија
 • функционисање Јединственог информационог система
 • праћење и учешће у изради и спровођењу стратешких и планских докумената са аспекта унапређења ИКТ инфраструктуре и процеса електронског пословања
 • праћење и припрема предлога потребне ИКТ инфраструктуре и развоја електронског пословања за подршку реализације пројеката који се финансирају средставима билатералних донатора, средствима међународне развојне помоћи и сопственим средствима
 • праћење, координација и синхронизација у реализацији приоритетних пројеката МУП који се заснивају на ИКТ инфраструктури, а који представљају основ електронског пословања
 • праћењe развоја нормативног и техничког оквира на нивоу ЕУ са аспекта примене ИКТ и планирање и координирање активности везаних за усвајање и хармонизацију са техничким аспектом правних тековина ЕУ и достизање и успостављање ЕУ стандарда у области ИКТ
 • учествовање са другим органима државне управе и организацијама, у припреми предлога пројеката и реализацији актвности везаних за функционисање и развој електронског пословања, електронске управе и Jединственог информационог система Министарства унутрашњих послова.

 

Управа за информационе технологије обезбеђује перманентно функционисање Јединственог информационог система. Исто се постиже кроз рад следећих система:

 • евидентирање, ажурирање, чување и обраду алфанумеричких података
 • персонализацију електронских идентификационих докумената са биометријским подацима, укључујући и системе за архивирање, докуменат менаџмент систем обраду отисака прстију и дланова и обраду фотографија физичких лица
 • заштиту са јавним кључевима и послови сертификационог тела
 • заштиту електронске поште као и заштиту преноса и чувања података
 • функционисање интернет систем и примена мултимедијалне технологије
 • употреба нових корисничких сервиса (мобилни системи).

 

Начин функционисања Јединственог информационог система обезбеђује прикупљање (аквизиција) идентификационих података (алфанумерички подаци и биометријски подаци - фотографија лица, отисак прстију, отисак длана, потпис и др), врши се обрада података, интеграција обрађених података са постојећим базама података, формирање нових база података, увид и надзор у спровођењу методологије прикупљања, достављање, обраде података, као и коришћења ЈИС-а. Такође оно обезбеђује могућност за пројектовање, развој, одржавање ЈИС-а, што укључује инсталирање и одржавање информатичке опреме и софтвера.

 

Имајући у виду константан развој информационих технологија, а у циљу адекватног одговора свим изазовима које намеће информатичко друштво, послове из надлежности Управе за информационе технологије обављају високо образовани и стручан кадар.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а