**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
РБ Назив документа Word Величина PDF Величина
1. Правилник о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја Microsoft Word Document 125 KB Acrobat Reader Document 235 KB
2. Правилник о поступку издавања, изгледу и садржини образаца и исправа о оружју предвиђених Законом о оружју и муницији Microsoft Word Document 4,12 MB Acrobat Reader Document 378 KB
3. Правилник о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције Microsoft Word Document 208 КB Acrobat Reader Document 113 KB
4. Правилник о начину вођења и обрасцима евиденција о оружју и муницији које воде надлежни органи Microsoft Word Document 114 КB Acrobat Reader Document 1,00 MB
5. Правилник о онеспособљавању оружја Microsoft Word Document 139 КB Acrobat Reader Document 84 KB
6. Правилник о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције Microsoft Word Document 116 КB Acrobat Reader Document 75 KB
7. Правилник о евиденцијама које воде правна лица и предузетници Microsoft Word Document 62 КB Acrobat Reader Document 198 KB
8. Правилник о поступку давања оружја на послугу Microsoft Word Document 79 КB Acrobat Reader Document 44 KB
9. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Министарству унутрашњих послова Microsoft Word Document 73 КB
10. Правилник о техничким обележјима и начину употребе средстава принуде Microsoft Word Document 81 КB
11. Правилник о врстама услуга чијим пружањем Министарство унутрашњих послова може да остварује допунска средства Microsoft Word Document 28 КB Acrobat Reader Document 16 KB
12. Правилник о начину наплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације Microsoft Word Document 28 КB
13. Правилник о престанку важења појединих прописа за извршавање Закона о унутрашњим пословима Microsoft Word Document 28 КB
14. Правилник о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте Microsoft Word Document 26 КB
15. Правилник о начину вођења и садржају евиденција које се воде у Министарству унутрашњих послова на основу Закона о странцима Microsoft Word Document 220 КB
16. Правилник о личној карти Microsoft Word Document 109 КB
17. Правилник о путним исправама Microsoft Word Document 1,383 КB
18. Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству Microsoft Word Document 121 КB
19. Правилник о обрасцима пасоша, дипломатског пасоша и службеног пасоша Microsoft Word Document 40 КB
23. Правилник о обрасцу писмене изјаве којом се Република Србија сматра својом државом Microsoft Word Document 37 КB
24. Правилник о извршењу мера забране управљања моторним возилом Microsoft Word Document 52 KB
25. Правилник о међународним возачким дозволама Microsoft Word Document 685 KB
26. Правилник о начину вођења евиденција о казненим поенима и одузимању возачке дозволе Microsoft Word Document 46 KB
27. Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима Microsoft Word Document 752 KB
28. Правилник о посебној ознаци на возилу којим управља лице са пробном возачком дозволом Microsoft Word Document 163 KB
29. Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила Microsoft Word Document 35.7 MB
30. Правилник о евиденцији о јавним путевима и објектима на њима, као и о техничким подацима за те путеве Microsoft Word Document 127 KB
32. Правилник о стручним испитима запослених у Министарству унутрашњих послова Microsoft Word Document 2.34 MB Acrobat Reader Document 166 KB
33. Правилник о правима, обавезама и одговорности полазника стручног оспособљавања и усавршавања Microsoft Word Document 706 КB Acrobat Reader Document 126 KB
34. Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања Microsoft Word Document 189 КB
35. Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова Microsoft Word Document 109 КB
36. Правилник о посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од пожара Microsoft Word Document 313 КB
37. Правилник о накнади трошкова полицијским службеницима упућеним на вршење службених послова и задатака у другу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова Microsoft Word Document 163 КB Acrobat Reader Document 102 KB
38. Правилник о условима и начину избора полицијског службеника који се упућује на рад у иностранство и о његовим дужностима, правима и одговорностима за време вршења службе у иностранству Microsoft Word Document 44 КB
39. Правилник о садржају изјаве о правима и дужностима и о начину полагања заклетве полицијских службеника Microsoft Word Document 35 КB
40. Кодекс полицијске етике Microsoft Word Document 90 КB
41. Правилник о начину обављања полицијских послова Microsoft Word Document 88 КB
42. Правилник о полицијским овлашћењима Microsoft Word Document 172 КB
43. Посебни протокол о поступању службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања Acrobat Reader Document 354 KB
44. Упутство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима Acrobat Reader Document 140 KB
45. Правилник о начину вођења поступка и сачињавању записника о налажењу детета Microsoft Word Document 1,16 МB Acrobat Reader Document 135 KB
46. Правилник о наоружању овлашћених службених лица и радника на одређеним дужностима Microsoft Word Document 44 КB
47. Правилник о униформи Acrobat Reader Document 110 KB
48. Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите Microsoft Word Document 3,08 МB Acrobat Reader Document 246 KB
49. Правилник о техничким обележјима и начину употребе средстава принуде Microsoft Word Document 93 КB
50. Правилник о поступку решавања притужби Microsoft Word Document 104 КB
51. Правилник о специфичној здравственој заштити запослених у Министарству унутрашњих послова Microsoft Word Document 55 КB
52. Правилник о услугама исхране и смештаја у Министарству унутрашњих послова Microsoft Word Document 33 КB
53. Правилник о обезбеђивању самачког смештаја припадницима Министарства унутрашњих послова Microsoft Word Document 75 КB
54. Правилник о начину обезбеђивања здравствене заштите и о мерилима и начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова одређених радних места полицијских службеника Microsoft Word Document 27 КB
55. Директива о начину утврђивања испуњености услова и избора кандидата за директора полиције Acrobat Reader Document 59 KB
56. Ближа мерила за избор и начин провере резултата рада и допринос кандидата за директора полиције Acrobat Reader Document 48 KB
57. Правилник о визама Microsoft Word Document 62 КB
58. Правилник о ближим условима за одобрење сталног настањења и изгледу, садржини и начину уношења одобрења за стално настањење у страну путну исправу и личну карту за странца и обрасцу изјаве о одрицању од права на стално настањење Microsoft Word Document 48 КB
59. Правилник о ближим условима, обрасцу захтева и начину продужавања рока важења визе Microsoft Word Document 68.5 КB
60. Правилник о начину пријављивања боравишта, пребивалишта и промене адресе и одјаве пребивалишта странца Microsoft Word Document 66 КB
61. Правилник о испуњености услова за одобравање привременог боравка странца ради спајања породице Microsoft Word Document 31 КB
62. Правилник о испуњености услова за одобрење привременог боравка странца ради школовања, студирања Microsoft Word Document 30 КB
63. Правилник о испуњености услова за одобрење привременог боравка странаца у погледу здравственог осигурања Microsoft Word Document 28 КB
64. Правилник о изгледу обрасца и садржини путног листа за странца Microsoft Word Document 28 КB
65. Правилник о изгледу обрасца, садржини и начину издавања личне карте за странца Microsoft Word Document 32 КB
66. Правилник о изгледу, садржини и начину уношења одобрења привременог боравка у страну путну исправу Microsoft Word Document 28 КB
67. Правилник о начину уношења обавезног боравка у путну исправу и изгледу обрасаца привремене личне карте Microsoft Word Document 30 КB
68. Правилник о начину уписивања отказа боравка и забране уласка у страну путну исправу Microsoft Word Document 33 КB
69. Правилник о садржини и изгледу образаца захтева за азил и исправа које се могу издавати тражиоцима азила и лицима којима је одобрен азил или привремена заштита Microsoft Word Document 123 КB
70. Правилник о избегличкој легитимацији Microsoft Word Document 33 КB
71. Правилник о техничким и другим захтевима за номенклатуру подручја заштите од пожара и испитивање материјала и конструкција према пожару Microsoft Word Document 27 КB
72. Правилник о техничким и другим захтевима за утврђивање пожарног оптерећења и степена отпорности према пожару Microsoft Word Document 26 КB
73. Правилник о техничким и другим захтевима за материјале и робу према понашању у пожару Microsoft Word Document 27 КB
74. Правилник о техничким и другим захтевима за ватрогасну опрему Microsoft Word Document 37 КB
75. Правилник о техничким и другим захтевима за ручне и превозне апарате за гашење пожара Microsoft Word Document 28 КB
76. Правилник о техничким и другим захтевима за возила за гашење и заштиту од пожара Microsoft Word Document 26 КB
77. Правилник о техничким и другим захтевима за возила за спасавање са висина Microsoft Word Document 27 КB
78. Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута Microsoft Word Document 693 КB
79. Правилник о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима Acrobat Reader Document 185 KB
80. Правилник о саобраћајној сигнализацији Microsoft Word Document 4,62 МB Acrobat Reader Document 892 KB
81. Правилник о знацима које учесницима у саобраћају на путевима дају полицијски службеници Acrobat Reader Document 1.188KB
82. Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса Acrobat Reader Document 233 KB
83. Правилник о посебном знаку за означавање возила којим управља лице коме су оштећени екстремитети битни за управљање возилом Microsoft Word Document 81 KB
84. Правилник о изгледу и начину постављања знака за обележавање возила којим се врши организован превоз деце Microsoft Word Document 120 KB
85. Одлука о прекатегоризацији граничног релаза Јаша Томић према Румунији Microsoft Word Document 75,9 КB Acrobat Reader Document 97,8 KB
86. Одлука о земљама чији држављани могу да улазе у Републику Србију са важећом личном картом Microsoft Word Document 62,7 КB Acrobat Reader Document 97,9 KB
87. Правилник о ближим условима и начину издавања визе на граничном прелазу Microsoft Word Document 98,7 КB Acrobat Reader Document 96,8 KB
88. Правилник о начину утврђивања повреда државне границе и граничних инцидената Microsoft Word Document 179 КB Acrobat Reader Document 102 KB
89. Правилник о облику, садржини и изгледу ознака и друге сигнализације за обележавање граничног прелаза и његовог подручја и облику, садржини и начину постављања посебних табли и сигнализације којима се упозорава на приближавање граничној линији Acrobat Reader Document 313 КB Acrobat Reader Document 115 KB
90. Правилник о обрасцу дозволе за кретање и задржавање на подручју насељеног места у коме се налази гранични прелаз Microsoft Word Document 157 КB Acrobat Reader Document 111 KB
91. Правилник о обрасцу и начину издавања дозволе за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза Microsoft Word Document 440 КB Acrobat Reader Document 111 KB
92. Правилник о обрасцу и начину издавања идентификационе карте Microsoft Word Document 184 КB Acrobat Reader Document 106 KB
93. Правилник о обрасцу захтева за издавање граничне дозволе, обрасцу граничне дозволе и начину и роковима њеног издавања Microsoft Word Document 316 КB Acrobat Reader Document 120 KB
94. Правилник о постављању и коришћењу уређаја и других техничких средстава приликом заштите државне границе Microsoft Word Document 201 КB Acrobat Reader Document 109 KB
95. Правилник о садржају, начину вођења и року чувања података у евиденцијама које води гранична полиција Microsoft Word Document 1,85 МB Acrobat Reader Document 147 KB
96. " Порез на употребу моторних возила - "Сл.гласник бр.31/09 од 30.4.2009" Microsoft Word Document 44 KB
97. Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације Microsoft Word Document 35 KB
98. Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији Microsoft Word Document 598 KB
99. Одлука о оснивању Криминалистичко-полицијске академије Microsoft Word Document 58 KB
100. Одлука о утврђивању листе сигурних држава порекла и сигурних трећих држава Microsoft Word Document 51 KB
101. Закључак о усвајању Акционог плана за формирање јединствене службе за ванредне ситуације Microsoft Word Document 71 KB
102. Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Нацоналне стратегије за борбу против организованог криминала Microsoft Word Document 597 KB
103. Упутство о дану Министарства унутрашњих послова Microsoft Word Document 27 KB


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а