**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

УПИС У ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР ВОЗИЛА

Возило се региструје уписом прописаних података у евиденцију – јединствени регистар возила. На основу уписаних података надлежни орган власнику возила издаје саобраћајну дозволу, регистарске таблице и регистрациону налепницу.

Податке у регистар уписује организациона јединица МУП-а, територијално надлежна према пребивалишту власника возила, односно седишту ако је власник возила правно лице. Возило које користи предузетничка радња уписује се у јединствени регистар према пребивалишту предузетника - власника радње; возило које користи огранак привредног друштва уписује се у јединствени регистар возила према месту пословања огранка уз прилагање доказа о упису огранка у регистар код надлежног органа и писмене сагласности власника возила; возило које се користи по основу уговора о лизингу уписује се у јединствени регистар возила према пребивалишту, односно седишту власника возила, односно корисника лизинга уз писмену сагласност власника.

Прву страну регистрационог листа попуњава овлашћена организација за обављање техничких прегледа, а другу страну штампа надлежна организациона јединица овог Министарства након решавања захтева (уноса података у јединствени регистар возила).

За упис у јединствени регистар возила потребно је приложити:

  1. регистрациони лист са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана;
  2. доказ о обавезном осигурању возила;
  3. доказ о пореклу и власништву возила (саобраћајна дозвола, рачун, уговор о куповини, уговор о поклону, правоснажно решење о наслеђивању, правоснажна пресуда о утврђивању власништва и др);
  4. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Р Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
  5. доказ о измиреним царинским обавезама;
  6. доказ о уплати прописаних трошкова за регистрацију возила:
  7. о плаћеном ПДВ, порезу на пренос апослутних права, порезу на употребу моторних возила (PDF верзија, Word верзија)
  8. о накнади трошкова израде и издавања саобраћајне дозволе, регистрационе налепнице и регистарских таблица (PDF верзија, Word верзија)
  9. о уплати општинске комуналне таксе за држање возила, ако је прописана општинским одлукама
  10. Ако су испуњени сви услови за упис у јединствени регистар надлежни орган издаје потврду о регистрацији која замењује саобраћајну дозволу до њеног издавања, коју власник враћа приликом преузимања саобраћајне дозволе.


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а