**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

ПУТНА ИСПРАВА – ПАСОШ

 

Народна Скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама („Сл. Гласник РС“ број 90/07, 116/08, 104/09 и 76/10), који је објављен у „Службеном гласнику Р Србије“ 62/2014 дана 13.06.2014. године, а који ступа на снагу 21.06.2014. године.


Наведеним Законом укинут је институт визе на поморске и бродарске књижице као врсте путне исправе.


* * *

Уредбом Владе Републике Србије, која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 30/2013 од 02. 04. 2013. године, о изменама и допуни Уредбе о цени обрасца путних исправа и визе и трошковима достављања пасоша преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије, која је ступила на снагу 10. 04. 2013. године, измењене су цене обрасца пасоша, дипломатског пасоша и службеног пасоша, тако да износе 3.600,00 динара;


Новчани износ за цену обрасца пасоша, у износу од 3.600,00 динара, уплаћује се тако што се износ од 3.000,00 динара (у који је урачунат ПДВ), уплаћује на рачун Народне банке Републике Србије - Завода за израду новчаница и кованог новца бр. 980-333-07, са позивом на број 090501, а износ од 600,00 динара, на рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије бр. 840-30413845-91 Министарство унутрашњих послова - наменски подрачун за издавање путних исправа (по моделу 97, са обавезним позивом на број из табеле шифара општине пребивалишта - види табелу - PDF верзија).* * *

Влада Републике Србије је 16. 09. 2009. године, донела Уредбу о поступку утврђивања испуњености прописаних услова за издавање пасоша за лица са подручја АП КиМ ("Сл. гласник РС" број 76/09), која је ступила на снагу 17. 09. 2009. године.


У складу са поменутом Уредбом држављани Републике Србије који имају пребивалиште на подручју АП КиМ, као и држављани Републике Србије којима су уверења о држављанству издата од органа Републике Србије надлежних за подручје АП КиМ, а немају пријављено пребивалиште у Републици Србији, захтев за издавање пасоша подносе искључиво у Београду, у Министарству унутрашњих послова - у Координационој управи, улица Љермонтова број 12а.

 

БИОМЕТРИЈСКИ ПАСОШ

 

За издавање биометријског пасоша за пунолетно лице потребно је лично поднети захтев у полицијској управи или станици према месту пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, односно у надлежном дипломатско – конзуларном представништву, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. важећу личну карту или, уколико се захтев подноси у надлежном дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије, другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева,
 2. уверење о држављанству Републике Србије – не старије од шест месеци, уколико се захтев подноси у земљи, односно не старије од годину дана , уколико се захтев подноси у надлежном дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије, које се прилаже само код првог издавања биометријског пасоша;
 3. пасош чији је рок важења истекао или који не може служити својој намени;
 4. није обавезно, али се по жељи подносиоца захтева може приложити и фотографија величине 50х50мм ("an fas", на једнобојној сивој позадини);
 5. друге јавне исправе којима се доказују подаци из захтева - уколико за то постоји потреба ( нпр. извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних уколико је при венчању промењено презиме, и др.);
 6. доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша;
 7. за хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка ( у писаној форми).

• накнада за образац пасоша НБС
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: образац пасоша
прималац: НБС – Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 3000,00
жиро рачун: 980-333-07
позив на број: 090501 (позив на број за све општине у Србији)

 

Пример уплатнице за уплату накнаде за образац пасоша

Пример уплатнице за уплату накнаде за образац пасоша

 


• накнада за образац пасоша Буџет Републике Србије
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: образац пасоша
прималац: Буџет Републике Србије
износ: 600,00
жиро рачун: 840-30413845-91
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу

 

Пример уплатнице за уплату накнаде за образац пасоша

Пример уплатнице за уплату накнаде за образац пасоша

 

Грађани који захтев за издавање пасоша подносе, сходно Уредби о поступку утврђивања испуњености прописаних услова за издавање пасоша за лица са подручја АП КиМ, у Координационој управи у Београду, уписују шифру општине 41-019.

 

НАПОМЕНА:

Напомињемо да је, уколико грађани желе да поднесу захтев за издавање пасоша у земљи, наопходно да поседују важећу личну карту Републике Србије.

 

Грађани који поседују биометријску личну карту прилажу, уз личну карту, само претходни пасош и доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша.

 

Путну исправу преузеће лично подносилац захтева, односно законски заступник или лице које он овласти.

 

Приликом преузимања путне исправе, претходни пасош се поништава и враћа имаоцу, на његов захтев.

 

Лицу које у периоду од пет година изгуби два или више пасоша, нови пасош се издаје са роком важења од годину дана.

 

 

РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАСОША

 

Надлежни орган је дужан да реши захтев у року од 30 дана од дана подношења захтева.

У изузетно хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти или тешкој болести члана уже породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, ако су уз захтев приложени докази који потврђују разлоге хитности, надлежни орган је дужан да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати од тренутка подношења захтева.

 

ИЗДАВАЊЕ ПАСОША МАЛОЛЕТНОМ ЛИЦУ

 

По Закону о путним исправама не постоји могућност уписивања детета у биометријски пасош родитељa.

 

Рок важења пасоша за малолетна лица

 

Законом о изменама и допунама Закона о путним исправама, објављеним у "Службеном гласнику Р Србије" бр.104 од 16. 12. 2009. године, малолетним лицима пасош се издаје са роком важења, и то:

 1. лицима млађим од 3 године живота пасош се издаје са роком важења од 3 године;
 2. лицима од 3 до 14 година живота пасош се издаје са роком важења од 5 година.;
 3. осталој категорији лица, старијој од 14 година живота, пасош се издаје са роком важења од 10 година

 

Захтев за издавање пасоша за малолетно лице подноси један од родитеља уз писану сагласност другог родитеља (оверена у суду или општини, или уколико је други родитељ лично присутан, сагласност се даје само потписивањем на захтеву ), односно други законски заступник или старатељ, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. важећу личну карту или, уколико се захтев подноси у надлежном дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије, другу исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева;
 2. уверење о држављанству Републике Србије - не старије од шест месеци, уколико се захтев подноси у земљи, односно не старије од годину дана , уколико се захтев подноси у надлежном дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије, које се прилаже само код првог издавања биометријског пасоша ;
 3. пасош чији је рок важења истекао или који не може служити својој намени;
 4. није обавезно, али се по жељи грађана може приложити и фотографија величине 50х50мм ("an fas", на једнобојној сивој позадини);
 5. друге јавне исправе којима се доказују подаци из захтева - уколико за то постоји потреба ( нпр. извод из матичне књиге рођених, и др.);
 6. доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша;
 7. за хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка ( у писаној форми).

НАПОМЕНА:

Малолетна лица морају имати пријављено пребивалиште на подручју полицијске управе, односно полицијске станице на чијој територији живе.

 

Изузетно, путна исправа ће се издати и без сагласности другог родитеља, у следећим случајевима :

 1. ако се један од родитеља води као нестало лице;
 2. ако је један од родитеља непознатог пребивалишта или боравишта;
 3. ако је један од родитеља умрло лице;
 4. ако је једном од родитеља одлуком суда додељено старатељство над малолетним лицем, или је одлуком суда дозвољено издавање путне исправе, осим у случају да истом одлуком суда издавање путне исправе и путовање малолетног лица у иностранство није условљено сагласношћу оба родитеља;
 5. у другим случајевима правне и физичке спречености једног од родитеља да врши родитељско право.

Уколико су родитељи малолетног лица разведени, захтев за издавање пасоша подноси родитељ коме је пресудом о разводу брака дете поверено на самостално вршење родитељског права, уз прилагање правноснажне пресуде о разводу брака..

 

Ако је . пресудом о разводу брака одлучено да родитељи заједнички врше родитељско право, у случају да је један од родитеља, који заједнички врше родитељско право, спречен да лично присуствује подношењу захтева за издавање пасоша детету, захтев подноси један од родитеља, уз писану и оверену сагласност другог родитеља. .

 

Отисци прстију и потпис се не узимају приликом подношења захтева од детета, до навршене дванаесте године живота.

 

ШТА РАДИТИ КАДА НЕСТАНЕ ПУТНА ИСПРАВА ?

 

 • Сходно одредби члана 42. Закона о путним исправама ("Службени гласник РС" број 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 и 62/2014), лице које изгуби путну исправу дужно је да без одлагања пријави нестанак путне исправе најближој полицијској управи односно полицијској станици Министарства унутрашњих послова.
 • Несталу путну исправу надлежни орган за издавање путне исправе ће решењем прогласити неважећом
 • Путна исправа проглашена неважећом оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије“, о трошку лица чија се путна исправа оглашава.
 • Након доношења решења о проглашењу путне исправе неважећом и достављања истог „Службеном гласнику Републике Србије„ , грађанин ће бити у могућности да поднесе захтев за издавање нове путне исправе.

 

Приликом пријаве нестанка путне исправе грађанин је дужан да приложи доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за пријаву нестанка путне исправе и доказ о уплаћеној накнади за оглашавање решења о проглашењу путне исправе неважећом у " Службеном гласнику Републике Србије".

 

•накнада за пријаву нестанка путне исправе
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: такса
прималац: Р.А.Т
износ: Републичка административна такса по тарифном броју 1. и по тарифном броју 9. - види табелу (PDF верзија, Word верзија)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)

 

•накнада за оглашавање решења о проглашењу путне исправе неважећом у "Службеном гласнику Републике Србије"
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: трошкови оглашавања
прималац: ЈП Службени гласник Републике Србије - огласно одељење
износ: 798,00
жиро рачун: 160-14944-58
 

ИСТОВРЕМЕНО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПАСОШ И ЛИЧНУ КАРТУ

 

1. Када грађани истовремено подносе захтев за издавање биометријске личне карте и пасоша, потребно је да приложе:

 • личну карту или другу важећу исправу – из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева;
 • уверење о држављанству не старије од шест месеци; Р Србије;
 • оригинал извода из матичне књиге рођених издат на обрасцу са неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним књигама („Сл. Гласник РС“ број 20/09);
 • није обавезно, али се по жељи грађана може приложити и фотографија величине 50х50мм("an fas", на једнобојној сивој позадини); ;
 • друге јавне исправе којима се доказују подаци из захтева - уколико за то постоји потреба ( нпр. извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних и др.);
 • доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте у износу од 928,80 динара;
 • доказ о уплати у износу од 226,00 динара на име трошкова техничке израде личне карте;
 • доказ о уплаћеној накнади за цену обрасца пасоша у износу од:
  1. 3.000,00 динара на жиро рачун Народне банке Србије – ЗИН број: 980-333-07 са позивом на број 090501
  2. 600,00 динара на жиро рачун Буџета Републике Србије: 840-30413845-91, модел 97, са позивом на број из табеле шифара општине пребивалишта
 • за хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка ( у писаној форми).

2. Када грађани који су већ доставили све што је потребно приликом издавања биометријске личне карте, или је већ имају, подносе захтев за издавање биометријског пасоша, потребно је да приложе:

 • важећу личну карту или потврду о предатом захтеву за биометријску личну карту;
 • доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша;
 • за хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка ( у писаној форми).
 

Издавање пасоша у дипломатско - конзуларним представништвима Републике Србије...

Изглед биометријског пасоша – узоракПриоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а