**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

ПРЕБИВАЛИШТЕ

 

- Пребивалиште је место у коме се грађанин настанио с намером да у њему стално живи, односно место у коме се налази центар његових животних активности, професионалних, економских, социјалних и других веза које доказују његову трајну повезаност са местом у коме се настанио;

 

- Пунолетни грађани дужни су да пријаве пребивалиште у року од осам дана од дана настањења на адреси на којој пријављују пребивалиште;

 

- Пријава пребивалишта за малолетно лице подноси се у року од три месеца од његовог рођења, односно у року од осам дана од дана настањења на адреси на којој се пријављује пребивалиште малолетног лица;

 

- Пријава пребивалишта на новој адреси становања уједно значи и одјаву претходног пребивалишта на територији Републике Србије, те грађани подносе само захтев за пријаву пребивалишта а не и захтев за одјаву претходног пребивалишта.

 

Пријава пребивалишта

 

Пријава пребивалишта подноси се лично на прописаном обрасцу, при чему је потребно приложити следећа документа:

 1. важећу личну карту подносиоца пријаве;
 2. исправе којима се доказују подаци из пријаве (доказ о правном основу коришћења стамбене јединице на адреси на коју се пријављује тј. уговор о купопродаји стана, уговор о поклону стана, правоснажно оставинско решење, уговор о коришћењу стана, власнички лист, решење о кућном броју, итд.) ;
 3. лична карта власника непокретности односно писана изјава власника непокретности са адресе на којој се врши пријављивање;
 4. доказ о уплаћеној накнади за пријаву пребивалишта.

Пријаву пребивалишта малолетног лица подноси родитељ, односно старатељ или други законски заступник на прописаном обрасцу, при чему је потребно прилажити следећа документа:

 1. важећу личну карту родитеља, односно старатеља или другог законског заступника;
 2. важећу личну карту за малолетно лице старије од 16 година;
 3. извод из матичне књиге рођених ;за малолетно лице млађе од 16 година, као и за малолетно лице старије од 16 година које нема важећу личну карту;
 4. уколико су родитељи разведени и примерак правноснажне пресуде о разводу брака, из које се види којем од родитеља је малолетно лице поверено на чување, старање и васпитање;
 5. доказ о уплаћеној накнади на име Републичке административне таксе за пријаву пребивалишта.

Уколико родитељи немају исту адресу становања, захтев за пријаву пребивалишта подноси један од родитеља уз сагласност другог родитеља или родитељ који у складу са законом самостално врши родитељско право.

• Напомињемо да је за пријаву пребивалишта малолетне деце потребна сагласност оба родитеља, без обзира на то што су судском одлуком малолетна деца поверена једном родитељу на самостално вршење родитељског права, уколико том одлуком није решено и питање пријаве пребивалишта малолетне деце, сходно члану 77. и 78. Породичног закона Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 18/05, 72/11 – др. закон и 6/15).

 

Уколико родитељи не могу да се споразумеју око пријаве пребивалишта малолетне деце о истом одлучује суд.

 

• Уз документа наведена у случајевима подношења захтева за пријаву пребивалишта за пунолетна и малолетна лица, потребно је приложити доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе.

уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: Републичка административна такса по тарифном бр.1 - види табелу (PDF верзија, Word верзија)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)

 

• За новорођено дете чија су оба родитеља држављани Републике Србије и имају пријављено пребивалиште на истој адреси, пријава пребивалишта врши се на адреси његових родитеља приликом одређивања јединственог матичног броја грађана за новорођено дете.

 

• Потврда о извршеној пријави пребивалишта (образац број 2) доставља се родитељима новорођеног детета препорученом поштом на адресу њиховог пребивалишта.

 

• Само за прву пријаву пребивалишта новорођеног детета не плаћа се накнада на име Републичке административне таксе.

 

Захтев за издавање уверења о пребивалишту

 

Захтев за издавање уверења о пребивалишту подноси се лично или преко пуномоћника организационој јединици овог Министарства према месту пребивалишта лица на које се захтев односи (на територији града Београда захтев се подноси искључиво Полицијској управи за град Београд, Управи за управне послове, Ул. Љермонтова 12а) при чему је потребно приложити следећа документа:

 1. читко попуњен захтев за издавање уверења о пребивалишту
 2. важећу личну карту подносиоца захтева
 3. доказ о уплаћенoj накнади на име републичке административне таксе за издавање уверења о пребивалишту.

уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: Републичка административна такса по тарифном бр.11 - види табелу (PDF верзија, Word верзија)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)

 

Пример попуњавања уплатнице

Пример попуњавања уплатнице


ОДЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА

 

Грађанин је дужан да одјави пребивалиште ако се исељава из Републике Србије у иностранство.

Одјава пребивалишта ради исељења из Републике Србије у иностранство подноси се на прописаном обрасцу, при чему је потребно приложити следећа документа:

 1. важећи документ са фотографијом;
 2. доказ о исељењу из Републике Србије у иностранство, односно писану изјаву подносиоца одјаве да се исељава из Републике Србије;
 3. доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за одјаву пребивалишта.

 Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а