**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

ОРУЖЈЕ

 

Закон о оружју и муницији (Службени гласник РС бр. 20/15) прописује да се оружје дели у четири категорије: А, Б, Ц, Д.

 

У категорију А спадају минско-експлозивна средства, аутоматско кратко и дуго ватрено оружје, оружје скривено у другим предметима и ватрено оружје са пригушивачем пуцња; Оружје из категорије А не могу набављати, држати и носити физичка лица, правна лица и предузетници. Правна лица у изузетно оправданим случајевима, у складу са делатношћу којом се баве могу набављати и дуго аутоматско оружје из категорије А.

 

У категорију Б спада свако ватрено оружје (кратко, дуго, полуаутоматско, репетирајуће, једнометно, двометно, са олученим и глатким цевима), осим оног из категорије А и Ц и конвертибилно оружје;

 

У категорију Ц спада онеспособљено ватрено оружје, старо оружје и његове модерне копије које не користе метак са централним или ивичним паљењем, ваздушно оружје чија кинетичка енергија је 10,5 Ј или већа или чија је брзина пројектила 200 m/s или већа и калибра већег од 4,5 mm и оружје с тетивом или опругом чија је сила затезања тетиве већа од 450 N, односно чија је натезна тежина већа од 101 libri; Оружје из категорије Ц може се слободно набављати у случајевима предвиђеним Законом о оружју и муницији, а држати уз пријаву надлежном органу.

 

У категорију Д спада хладно оружје, гасни спрејеви, уређаји за изазивање електрошокова, ваздушно оружје чија кинетичка енергија је мања од 10,5 Ј или је брзина пројектила мања од 200 m/s и калибра 4,5 mm или мањег, као и оружје са тетивом или опругом чија је сила затезања тетиве до 450 N, односно чија је натезна тежина до 101 libre. Оружје из категорије Д може се набављати и држати без исправе и пријаве надлежном органу, у складу са Законом о оружју и муницији.

 

У складу са Законом о оружју и муницији, оружје из категорије Б се може набављати уз одобрење надлежног органа. Надлежни орган јесте територијално надлежна организациона јединица министарства надлежног за унутрашње послове, према пребивалишту, односно према седишту подносиоца захтева.

 

Одобрење за набављање оружја се издаје грађанима који су:

- пунолетни;
- држављани Републике Србије или стално настањени странци;
- здравствено способни за држање и ношење оружја;
- нису правноснажно осуђивани на казну затвора за кривична дела: против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против полне слободе, против брака и породице, против имовине, против здравља људи, против опште сигурности људи и имовине, против уставног уређења и безбедности Републике Србије, против државних органа, против јавног реда и мира, против човечности и других добара заштићених међународним правом или се против њих води поступак за наведена кривична дела;
- нису правноснажно кажњавани у последње четири године за прекршаје из области јавног реда и мира за које је прописана казна затвора и за прекршаје из Закона о оружју и муницији;
- на основу безбедносно-оперативне провере у месту пребивалишта, боравишта, месту рада, својим понашањем не указују на то да ће представљати опасност за себе или друге и јавни ред и мир;
- обучени за руковање ватреним оружјем;
- имају оправдан разлог за набавку оружја и
- имају услове за безбедан смештај и чување оружја.

 

Здравствена способност за држање и ношење оружја предвиђена Законом о оружју и муницији доказује се уверењем о здравственој способности. Уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја издаје здравствена установа која добије решење министарства надлежног за послове здравља да испуњава услове за обављање лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја.

 

Оправдани разлог за набављање оружја подносиоци захтева за набављање оружја доказују:

- за оружје за личну безбедност из категорије Б – уколико учине вероватним да би им могла бити угрожена лична безбедност због природе посла или других околности;
- за ловачко оружје категорије Б – уколико доставе доказ да испуњавају услове за поседовање ловне карте;
- за спортско оружје – уколико доставе уверење о активном чланству у спортској стрељачкој организацији;

 

Муниција за оружје из категорије Б и Ц, осим онеспособљеног, може се набављати на основу издате исправе о оружју. Власници оружја могу набављати и држати муницију у калибрима за које имају регистровано оружје, осим физичких лица којима је издата колекционарска дозвола.

 

Забрањено је ношење оружја без посебне дозволе. Физичком лицу које има регистровано оружје за личну безбедност из категорије Б може се издати дозвола за ношење оружја, уколико учини вероватним да му је лична безбедност битно угрожена или би могла бити угрожена у толикој мери да је за његову безбедност неопходно ношење оружја.

 

Гасни спрејеви, као и уређаји за изазивање електрошокова сходно Закону о оружју и муницији представљају оружје за личну безбедност и у ту сврху се могу употребити.

 

Оружје се може преносити без посебне дозволе, спаковано у одговарајућу амбалажу (кофер, кутија, футрола) која онемогућава његову тренутну употребу.

 

Нова категорија оружја онеспособљено оружје , омогућава власницима ватреног оружја из категорије Б да уз пријаву надлежном органу држе одређене комаде оружја који за њих имају афекциону вредност, без обавезе испуњења услова прописаних Законом о оружју и муницији, односно издавање оружног листа. Потврду о онеспособљавању оружја издају правна лица и предузетници овлашћени за испитивање, жигосање и обележавање ватреног оружја и за производњу оружја, као и овлашћени сервисери. Трошкове онеспособљавања оружја сноси власник оружја.Власник оружја дужан је да трајно онеспособљено оружје пријави надлежном органу у року од осам дана од дана онеспособљавања. Забрањено је набављати држати и носити основне делове и муницију за онеспособљено оружје.

 

Странци који имају одобрено стално настањење набављају оружје, делове за оружје и мунцију под истим условима који важе за грађане Републике Србије.

Губитак оружног листа пријављује се организационој јединици овог министарства према месту пребивалишта лица и подноси се захтев за издавање новог оружног листа.

Губитак оружја пријављује се надлежном органу одмах, а најкасније у року од 24 сата.

• У случају смрти лица које је имало регистровано оружје, лице у чијем се поседу ово оружје затекне дужно је да у року од 45 дана од смрти лица обавести најближу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова, ради преузимања оружја. Лице које по основу наслеђа стекне оружје из категорија Б и Ц, може да то оружје преда у власништво Републике Србије. Уколико то не учини, дужно је да, у року од.шест месеци од дана стицања, поднесе захтев ради издавања оружног листа или захтев за регистрацију оружја, односно пријаву држања оружја, или га онеспособи или отуђи. Ако наследник не поступи на прописане начине, наслеђено оружје прелази у власништво Републике Србије.

 

Физичка лица која су поседовала оружне листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници који су поседовали одобрења за држање оружја, издата по закону који је важио до дана почетка примене овог закона, дужни су да у року од три године од дана почетка примене овог закона поднесу захтев за издавање исправе, заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја у складу са овим законом.

 

Физичка лица која имају одобрење за држање трофејног оружја дужна су да у року од годину дана од дана почетка примене овог закона пререгиструју, продају, онеспособе или предају оружје без накнаде у корист Републике Србије.

 

Физичка лица која имају издат оружни лист са правом коришћења ловачког оружја са неолученим цевима, дужна су у року од шест месеци од дана почетка примене овог закона да предају наведену исправу надлежном органу.

 

 

1. НАБАВКА ОРУЖЈА И ОСНОВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОРУЖЈЕ

 

Набавка оружја

Физичка лица подносе лично захтев за издавање одобрења за набавку оружја из категорије Б (образац број 1) у организационој јединици овог министарства према месту пребивалишта подносиоца захтева при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. важећу биометијску личну карту;
 2. Уверење од надлежног Основног и Вишег суда да се против лица не води кривични поступак;
 3. уверење о обуци у руковању ватреним оружјем, за оружје за које се подноси захтев за набавку, осим конвертибилног (обуке су ослобођени запослени и пензионисани припадници државних органа који по службеној дужности носе или су раније носили оружје, професионална и пензионисана војна лица, резервне војне старешине и спортски стрелци који наступају у дисциплинама са ватреним оружјем);
 4. Уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја;
 5. Доставе доказ о оправданости разлога за набављање оружја;
 6. Доказ о уплаћеној такси.

 

Одобрење за набављање оружја важи шест месеци од дана издавања.

 

Набавка основних делова за оружје

Физичка лица подносе лично захтев за издавање одобрења за набављање основних делова за оружјеу организационој јединици овог министарства према месту пребивалишта подносиоца захтева, при чему је неопходно приложити:

 1. важећу личну карту;
 2. оружни лист;
 3. доказ о уплаћеној такси;

 

Одобрење за набављање основних делова за оружје важи шест месеци од дана издавања.

 

 

2. РЕГИСТРАЦИЈА ОРУЖЈА

 

Лице коме је издато одобрење за набављање оружја подноси захтев за издавања оружног листа у року од осам дана од дана извршене набавке оружја, и при чему је неопходно приложити доказ о пореклу оружја, као и доказ о уплаћеној такси и накнадама.

 

Пример уплатнице за накнаду за трошкове израде оружног листа:

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: накнада за трошкове израде оружног листа
прималац: МУП Републике Србије
износ: 900,00
жиро рачун: Свака полицијска управа има посебан жиро рачун - види табелу (Word, PDF)
модел: без позива на број и модела
позив на број:

 

Пример попуњавања уплатнице за уплату накнаде за образац оружног листа:

 

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: образац оружног листа
прималац: Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 600,00
жиро рачун: 980-333-07
модел:
позив на број: 090538

 

 

3. ДОЗВОЛА ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

 

Физичком лицу које има регистровано оружје за личну безбедност из категорије Б може се издати дозвола за ношење оружја. Лице које жели да носи оружје за личну безбедност подноси захтев организационој јединици овог министарства према месту свог пребивалишта, уз који је, поред доказа који указују да му је лична безбедност битно угрожена или би могла бити угрожена, неопходно приложити следећа документа:

 1. важећа биометријска лична карта (на увид);
 2. оружни лист за оружје за личну безбедност у који је уграђен микроконтролер-чип (на увид);
 3. уверење од надлежног Основног и Вишег суда да се против лица не води кривични поступак;;
 4. доказ о уплаћенoj такси и накнадама.;

 

Пример уплатнице за накнаду за трошкове израде дозволе за ношење:

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: накнада за трошкове израде дозволе за ношење
прималац: МУП Републике Србије
износ: 900,00
жиро рачун: Свака полицијска управа има посебан жиро рачун - види табелу (Word, PDF)
модел: без позива на број и модела
позив на број:

 

Пример попуњавања уплатнице за уплату накнаде за образац дозволе за ношење:

 

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: образац дозволе за ношење
прималац: Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 600,00
жиро рачун: 980-333-07
модел:
позив на број: 090539

 

 

4. НАБАВКА ОРУЖЈА, ДЕЛОВА ЗА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈЕ И РЕГИСТРАЦИЈА ОРУЖЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА

 

Правна лица и предузетници могу, уз одобрење надлежног органа, односно уз пријаву надлежном органу, набављати оружје и основне делове оружја уколико је то у складу са делатношћу којом се баве. Захтев подносе организационој јединици овог министарства према месту седишта. Приликом првог подношења захтева за набавку оружја прилажу следећа документа:

 

 1. доказ о упису у одговарајући регистар;
 2. доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора;
 3. мишљење Сектора за ванредне ситуације о испуњености просторно-техничких услова за безбедно смештње и чување оружја и муниције у просторијама које су у власништву или закупу подносиоца захтева;
 4. акт о систематизацији радних места;
 5. доказ који оправдава набављање оружја;
 6. доказ о уплаћеној такси за набављање одређене врсте оружја.
 

5. НАБАВКА И РЕГИСТРАЦИЈА ОРУЖЈА ЗА СТРАНЦЕ ЧЛАНОВЕ ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

Чланови дипломатско козуларних представништава страних земаља у Републици Србији набављају оружје, делове за оружје и муницију, и региструју оружје, преко Дипломатског протокола Министарства спољних послова Републике Србије које се налази у Београду, у улици Кнеза Милоша бр. 24-26.

 

6. ПРОМЕТ ОРУЖЈА, ОСНОВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈЕ

 

Прометом оружја, основних делова за оружје и муниције могу се бавити правна лица и предузетници који за ту делатност добију решење надлежног органа. Захтев се подноси полицијској управи на чијој територији је седиште правног лица или предузетника, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 

 1. доказ о упису у одговарајући регистар;
 2. акт о систематизацији радних места;
 3. доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора;
 4. мишљење Сектора за ванредне ситуације о испуњености просторно-техничких услова за безбедно смештње и чување оружја и муниције у просторијама које су у власништву или закупу подносиоца захтева;
 5. за власнике, одговорна лица и лица запослена у правном лицу или код предузетника која по службеној дужности долазе у контакт са оружјем: уверење од надлежног Основног и Вишег суда да се против лица не води кривични поступак; уверење о обуци у руковању ватреним оружјем (за пиштоље и револвере, ловачке пушке са олученим цевима, ловачке пушке са глатким цевима, малокалибарска пушка и аутоматска пушка); уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја;
 6. доказ о уплаћеној такси.
 

7. ПОПРАВЉАЊЕ И ПРЕПРАВЉАЊЕ ОРУЖЈА

 

Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правна лица и предузетници који за то добију решење надлежног органа. Захтев се подноси полицијској управи на чијој територији је седиште правног лица или предузетника, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 

 1. доказ о упису у одговарајући регистар;
 2. акт о систематизацији радних места;
 3. доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора;
 4. мишљење Сектора за ванредне ситуације о испуњености просторно-техничких услова за безбедно смештње и чување оружја и муниције у просторијама које су у власништву или закупу подносиоца захтева;
 5. доказ о потребној стручности;
 6. доказ о поседовању потребне техничке опреме и средстава;
 7. за власнике, одговорна лица и лица запослена у правном лицу или код предузетника која по службеној дужности долазе у контакт са оружјем: уверење од надлежног Основног и Вишег суда да се против лица не води кривични поступак; уверење о обуци у руковању ватреним оружјем (за пиштоље и револвере, ловачке пушке са олученим цевима, ловачке пушке са глатким цевима, малокалибарска пушка и аутоматска пушка); уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја;
 8. доказ о уплаћеној такси.
 

8. ОБУКА У РУКОВАЊУ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ

 

Обуком у руковању ватреним оружјем могу се бавити правна лица и предузетници који за ту делатност добију решење надлежног органа. Уз захтев за издавање решења којим се одобрава обука у руковању ватреним оружјем прилаже се и следећа документација:

 

 1. доказ о упису у одговарајући регистар;
 2. акт о систематизацији радних места;
 3. за власнике, одговорна лица и лица запослена у правном лицу или код предузетника која по службеној дужности долазе у контакт са оружјем: уверење од надлежног Основног и Вишег суда да се против лица не води кривични поступак; уверење о обуци у руковању ватреним оружјем; уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја;
 4. доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора и стрелишта;
 5. мишљење Сектора за ванредне ситуације о испуњености просторно-техничких услова за безбедно смештње и чување оружја и муниције у просторијама које су у власништву или закупу подносиоца захтева;
 6. балистички елаборат за стрелиште;
 7. доказ о потребној стручности предавача који изводе теоретски и практични део обуке;
 8. доказ о уплаћеној такси.

 Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а