**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

БИОМЕТРИЈСКА ЛИЧНА КАРТА

Захтев за издавање биометријске личне карте подноси се лично у полицијској управи или станици, по месту пријављеног пребивалишта, односно боравишта, при чему је уз исти неопходно ставити на увид следећа документа:

 1. претходно издату личну карту или (уколико је изгубљена) другу важећу исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева ( нпр. пасош или возачку дозволу) ;
 2. оригинал извода из матичне књиге рођених издат на обрасцу са неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним књигама (''Сл. гласник Р Србије'', бр. 20/09) ;
 3. оригинал уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци );
 4. оригинал извода из матичне књиге венчаних (у случају промене презимена приликом склапања брака), издат на обрасцу са неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним књигама (''Сл. гласник Р Србије'', бр. 20/09), и приложити:
 5. по жељи, није обавезно, фотографију величине 50х50 мм (која верно приказује лик подносиоца захтева, на једнобојној сивој позадини, не старија од шест месеци и која испуњава услове прописане у члану 21. Правилника о личној карти) за лице коме се први пут издаје биометријска лична карта ;
 6. доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте и трошкове техничке израде личне карте.

• накнада за образац личне карте
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: образац личне карте
прималац: НБС – Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 928,80
жиро рачун: 980-333-07
позив на број: 100041150 (позив на број за све општине у Србији)

 

Пример уплатнице за уплату накнаде за образац личне карте

Пример уплатнице за уплату накнаде за образац личне карте

 

НАПОМЕНА: Због повећања ПДВ-а са 18% на 20% промењена је цена обрасца личне карте, тако да износи 928,80.

 

•накнада за трошкове техничке израде личне карте
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: трошкови техничке израде личне карте
прималац: МУП Р Србије
износ: 226,00
жиро рачун: Свака полицијска управа има посебан жиро рачун
позив на број: без позива на број и модела

 

Пример уплатнице за уплату накнаде за израду личне карте

НАПОМЕНА:

- Извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије подносилац захтева за издавање биометријске личне карте ставља на увид само приликом првог издавања биометријске личне карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података евидентираних у наведеним документима подносиоца захтева.

 

- Грађани се приликом подношења захтева за издавање личне карте изјашњавају да ли желе личну карту са чипом или без чипа.

 

- Грађани који изаберу личну карту на обрасцу у који је уграђен микроконтролер (чип), нису у обавези да приликом промене адресе пребивалишта подносе захтев за издавање нове личне карте и поново плаћају накнаде за издавање исте, док грађани који поседују личну карту без чипа, приликом сваке промене адресе пребивалишта подносе и захтев за издавање нове личне карте.

 

Надлежни орган је дужан да изда личну карту најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.


Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о личној карти (“Сл. гласник Р Србије“ бр. 36/11) прописано је да лична карта издата пре дана почетка примене Закона о личној карти (“Службени гласник Републике Србије“ број 62/06), важи до рока наведеног у личној карти, а најдуже до 31.12.2016. године – до ког рока важе и личне карте издате након почетка примене наведеног Закона о личној карти, чији је рок важења 27. јули 2011. године.


Лична карта издата на старом обрасцу, у коју је уписан рок важења 27. јули 2011. године, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о личној карти важи до 31.12.2016. године.


Издавање биометријске личне карте малолетном лицу

Малолетно лице са навршених 16 година живота, које има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије дужно је да има личну карту.

 • Малолетно лице старије од десет година живота (дете) има право, али не и обавезу да поседује личну карту
 • За малолетно лице, захтев за издавање личне карте подноси један од родитеља уз писмену сагласност другог родитеља.
 • Малолетном лицу старијем од 16 година издаће се лична карта и без сагласности другог родитеља, уколико тај родитељ не врши родитељско право.
 • Детету ће се издати лична карта и без сагласности другог родитеља уколико тај родитељ не врши родитељско право, уз потврду надлежног органа старатељства да је издавање личне карте у интересу детета.
 • Уз захтев за издавање прве личне карте малолетном лицу, родитељи су дужни да прилажу сва документа, као и у случају подношења захтева за издавање личне карте пунолетом лицу, осим личне карте, с обзиром да малолетно лице исту не поседује.

Истовремено подношење захтева за личну карту и пасош

1. Када грађани истовремено подносе захтев за издавање биометријске личне карте и биометријског пасоша, а при томе не мењају ништа од личних података или пребивалиште, уз одговарајуће доказ о уплаћеним накнадама за издавање наведених докумената, неопходно је ставити на увид следећа документа:

 

 • личну карту или другу важећу исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева;
 • оригинал извода из матичне књиге рођених издат на обрасцу са неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним књигама (''Сл. гласник Р Србије'', бр. 20/09);
 • оригинал уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци),
 • по жељи, није обавезно, фотографију величине 50х50 мм, која верно приказује лик подносиоца захтева, на једнобојној сивој позадини, која не сме да буде старија од шест месеци и мора да испуњава услове прописане у члану 21. Правилника о личној карти (''Сл. гласник Р Србије'', 11/07 и 9/08), за лице коме се први пут издаје биометријска лична карта.

 

2. Када грађани, који већ имају биометријски пасош и при томе не мењају ништа од личних података или пребивалиште, подносе захтев за издавање биометријске личне карте, уз одговарајући доказе о уплаћеним накнадама за издавање личне карте, неопходно је ставити на увид следећа документа:

 • претходну личну карту или (уколико је лична карта изгубљена) другу важећу исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева ;
 • оригинал извода из матичне књиге рођених издат на обрасцу са неограниченим роком важења у складу са Законом о матичним књигама (''Сл. гласник Р Србије'', бр. 20/09) – уколико исти није скениран приликом издавања биометријског пасоша;
 • биометријски пасош

Шта радити када нестане лична карта?

Сходно одредби члана 22. Закона о личној карти ("Службени гласник РС" број 62/06 и 36/11), лице које остане без личне карте дужно је без одлагања да пријави нестанак личне карте надлежном органу.

 • Лице које изгуби личну карту дужно је да се обрати организационој јединици Министарства унутрашњих послова по месту свог пребивалишта, која ће несталу личну карту решењем прогласити неважећом.
 • Лична карта која је решењем проглашена неважећом, оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије“, о трошку лица чија се лична карта оглашава неважећом.
 • Након доношења решења о проглашењу личне карте неважећом и достављања истог „Службеном гласнику Републике Србије„ , грађанин ће бити у могућности да поднесе захтев за издавање нове личне карте.

 

Приликом пријаве нестанка личне карте грађанин је дужан да приложи доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за пријаву нестанка личне карте и доказ о уплаћеној накнади за оглашавање решења о проглашењу личне карте неважећом у " Службеном гласнику Републике Србије".

 

•накнада за пријаву нестанка личне карте
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: такса
прималац: Р.А.Т
износ: Републичка административна такса по тарифном броју 1. и по тарифном броју 9. - види табелу (PDF верзија, Word верзија)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)

 

•накнада за оглашавање решења о проглашењу личне карте неважећом у "Службеном гласнику Републике Србије"
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: трошкови оглашавања
прималац: ЈП Службени гласник Републике Србије - огласно одељење
износ: 798,00
жиро рачун: 160-14944-58

Предност биометријских докумената

Увођењем новог идентификационог документа – личне карте обезбеђује се смањење могућности фалсификовања и злоупотребе самог документа, поуздано и безбедно остварује функција аутентичности власника документа, заштита интегритета података и непорецивост и заштита тајности података.

 • Приликом подношења захтева за издавање личне карте лица коме се издаје лична карта у захтеву посебно наводи да ли је сагласно да се у образац личне карте угради миктоконтролер (чип).

НАПОМЕНА:

- Грађанима који поседују личну карту на обрасцу са уграђеним чипом (микроконтролер) подаци о пребивалишту и адреси стана лица не уписују се на образац личне карте већ само у чип, те при промени адресе пребивалишта нису у обавези да подносе захтев за издавање нове личне карте и поново уплаћују накнаде за издавање личне карте, већ се ова промена врши само у чипу.

 

- Грађани који се определе на личну карту на обрасцу у коме није уграђен чип (микроконтролер), приликом промене адресе пребивалишта морају поднети захтев за издавање нове личне карте, јер не постоји могућност уписа нове адресе пребивалишта на обрасцу личне карте без чипа.

 

Поступак издавања биометријске личне карте

Биометријска лична карта - специмен

Најновија апликација "Читач електронске личне карте"

Закон о личној карти...Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а