**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

СТИЦАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

1. ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО

Захтеви за стицање држављанства Републике Србије подносе се у полицијским управама по месту пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, а могу се поднети и преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва Србије, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. читко попуњен захтев (образац се може добити у полицијским станицама)
 2. извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци)
 3. уверење о држављанству државе чији је подносилац држављанин (не старије од 6 месеци)
 4. извод из матичне књиге венчаних (за лица која су венчана)
 5. фотокопија документа са фотографијом (лична карта или пасош)
 6. потписана изјава да Републику Србију сматра својом државом (на прописаном обрасцу, који се може добити у полицијској станици)
 7. за дете старије од 14 година потребно је његово присуство, ради давања сагласности
 8. доказ о уплаћеној такси тарифни број 39. види табелу (Word, PDF)
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: ** (уписати износ одређен за тражену категорију)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)
Пример попуњавања уплатницеПример попуњавања уплатнице


Све доле наведене категорије лица плаћају накнаду за подношење и решавање захтева.

 

Прилагање додатних докумената и висина накнаде зависи од категорије подносиоца захтева и то:

 

 1. Грађанин Србије, припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, уз захтев, поред горе наведих докумената прилаже и :
 2. а) доказ о боравишту;

  б) доказ о припадности српском народу (уверење о држављанству родитеља или претка, односно јавна исправа где је евидентирана чињеница држављанства Републике Србије уколико су припадници српског народа или неки од докумената у којима се то лице или његов предак изјаснио као припадник српског народа);
  c) доказ о уплаћеној такси тарифни број 39 . За решење о пријему у држављанство-остали случајеви пријема- види табелу (Word, PDF)

 3. Лице рођено у другој републици раније СФРЈ које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Републике Србије или је избегло у иностранство, уз захтев, поред горе наведених докумената прилаже и:
 4. а) фотокопију избегличке легитимације;
  б) доказ о уплаћеној такси тарифни број 39. За решење о пријему у држављанство Републике Србије- Избегла, прогнана и расељена лица- види табелу (Word, PDF)

2. УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

Лицу које је стекло држављанство Републике Србије, а није уписано у матичну књигу рођених или у евиденције држављана Републике Србије вођене по досадашњим прописима, биће утврђено држављанство на његов захтев, уз који поред горе наведених докумената прилаже и:

 1. доказ да није уписан у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије (по месту рођења подносиоца захтева, односно месту уписа родитеља у књигу држављана или пребивалишта његових родитеља)
 2. уверење о држављанству за родитеље;
 3. извод из матичне књиге венчаних за родитеље;
 4. документ којим доказује претпоставку држављанства (пасош, војна књижица, итд);
 5. доказ о уплаћеној такси тарифни број 39. За решење о утврђивању држављанства- види табелу (Word, PDF)

3. ПОНОВНО СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

Лице које је отпуштено из држављанства Републике Србије и стекло страно држављанство може поново стећи држављанство Републике Србије ако поднесе захтев за поновно стицање држављанства, уз који поред горе наведених докумената прилаже и:

 1. решење о отпусту из држављанства Републике Србије
 2. доказ о страном држављанству
 3. доказ о уплаћеној такси тарифни број 39. За решење о пријему у држављанство-Остали случајеви пријема- види табелу (Word, PDF)

4. ПРИЈЕМ СТРАНЦА У ДРЖАВЉАНСТВО

Странац коме је сходно прописима о кретању и боравку странаца одобрено стално настањење у Републици Србији, може на свој захтев бити примљен у држављанство Републике Србије, под условом:

 • да је навршио 18 година живота и да му није одузета пословна способност
 • да има отпуст из страног држављанства или да поднесе доказ да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство Републике Србије
 • да је до подношења захтева најмање три године непрекидно имао пријављено пребивалиште на територији Републике Србије.

Подносилац захтева поред горе наведених доказа прилаже и:

 1. оверену копију одобрења за стално настањење у Републици Србији
 2. оверену фотокопију личне карте за странце
 3. потврду - гаранцију надлежног иностраног органа да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство Републике Србије а у случају да је већ отпуштен из страног држављанства решење о отпусту из страног држављанства
 4. доказ о уплаћеној такси: тарифни број 39. За решење о пријему у држављанство-Остали случајеви пријема- види табелу (Word, PDF)

Странац који је најмање три године у брачној заједници са држављанином Републике Србије и коме је одобрено стално настањење у Републике Србији може бити примљен у држављанство Републике Србије ако поднесе захтев за пријем, уз који поред горе наведених докумената прилаже и:

 1. извод из матичне књиге венчаних (не старији од 6 месеци као доказ да је најмање три године у брачној заједници)
 2. доказ о уплаћеној такси тарифни број 39. За решење о пријему у држављанство-Остали случајеви пријема- види табелу (Word, PDF)

Исељеник и његов потомак могу бити примљени у држављанство Републике Србије ако су навршили 18 година живота и није им одузета пословна способност, ако поднесу захтев за пријем у држављанство, уз који поред горе наведених документа прилажу и:

 1. извод из матичне књиге рођених за претке који су рођени у Републици Србији и имали држављанство Републике Србије
 2. доказ о уплаћеној такси види табелу : тарифни број 39. За решење о пријему у држављанство-Остали случајеви пријема- види табелу (Word, PDF)

5. ПРЕСТАНАК ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Држављанину Републике Србије држављанство престаје отпустом ако поднесе захтев за отпуст и ако испуњава следеће услове:

 • да је навршио 18 година
 • да нема сметњи у погледу војне обавезе
 • да је измирио порезе и друге законске обавезе
 • да је регулисао имовинскоправне обавезе из брачног и односа родитеља и деце према лицима који живе у Републици Србији
 • да се против њега не води кривични поступак
 • да има страно држављанство или доказ да ће бити примљен у страно држављанство.

Подносилац захтева поред горе наведених доказа прилаже и:

 1. доказ да има страно држављанство или гаранцију да ће бити примљен у страно држављанство
 2. уверење да се против подносиоца не води кривични поступак
 3. уверење да је измирио порезе и доприносе
 4. уверење да је измирио имовинско правне обавезе из односа родитеља и деце од Центра за Социјали рад
 5. доказ о уплаћеној такси: тарифни број 39 - решење о престанку држављанства-види табелу(Word, PDF)

6. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ДРЖАВЉАНА

За издавање уверења из Матичне књиге југословенских држављана потребно је приложити:

 1. важећу личну карту
 2. тарифни број 11. види табелу (Word, PDF)

 

7. ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО ПО УГОВОРУ О ДВОЈНОМ ДРЖАВЉАНСТВУ СА БОСНОМ И ХЕРЦЕГОВИНОМ

Уговором о двојном држављанству закљученом између СРЈ и БиХ ("Сл. лист СРЈ", Међународни уговори број 2/03, ступио на снагу 15. маја 2003. године) државе уговорнице су се сагласиле да држављанин једне државе уговорнице може стећи држављанство друге државе уговорнице (двојни држављанин) под условима:

 • да је навршио 18 година живота;
 • да има пријављен боравак најмање три године на територији државе уговорнице чије држављанство стиче, односно најмање годину дана ако је у браку са држављанином те државе уговорнице;
 • да у држави уговорници чије држављанство стиче није осуђиван за кривична дела за која је прописана казна затвора преко три године;
 • да му није изречена мера безбедности протеривања странца из државе уговорнице чије држављанство стиче за последњих годину дана пре подношења захтева;
 • да се из његовог понашања може закључити да ће поштовати правни поредак државе уговорнице чије држављанство стиче.

 

Држављанин државе уговорнице који борави у иностранству, а у браку је са држављанином друге државе уговорнице најмање три године, може стећи држављанство друге државе уговорнице ако испуњава услове из тачке 1,3,4. и 5.

Поред захтева, потребно је приложити::

 1. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 2. уверење о држављанству БиХ (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 3. извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 4. уверење о држављанству Републике Србије брачног друга (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 5. доказ о боравку (уколико лице захтев за пријем у држављанство подноси на територији Републике Србије);
 6. копија документа са фотографијом;
 7. доказ о уплаћеној такси тарифни број 39. За решење о стицању држављанства по међународним уговорима – види табелу (Word, PDF)
 8. Захтев се подноси преко полицијске управе односно полцијске станице по месту боравка подносиоца захтева или преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству.

НАПОМЕНА:

Ако се решење односи на истовремено стицање или престанак држављанства чланова породице (супружници, малолетна и незапослена деца до 26. године живота) плаћа се једна такса.

 

O ДРЖАВЉАНСТВУ...

 

Објашњење закона о држављанству Републике Србије

• Закон о изменама Закона о држављанству Републике Србије (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 90/07) који је ступио на снагу 09.10.2007. годинеПриоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а