**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
Значка полиције 


НАДЛЕЖНОСТ и ОРГАНИЗАЦИЈА


Полиција:


 • обавља законом утврђене полицијске послове
 • пружа подршку владавини права у демократском друштву и одговорна је за остваривање безбедности, у складу са законом
 • свима пружа заштиту права и слобода које може ограничити само под условима и на начин утврђен Уставом и законом
 • информише јавност о својим активностима, не откривајући поверљиве информације
 • сарађује са органима територијалне аутономије и локалне самоуправе на предузимању мера ради остваривања безбедности људи и имовине, као и са другим органима и установама, организацијама, мањинским и другим организованим групама и самоорганизованим појединцима ради развијања партнерства у спречавању или откривању деликата и њихових учинилаца и остваривања других безбедносних циљева
 • обавља друге активности из области унутрашњих послова...

 

Полиција има свој кодекс етике који доноси Влада Србије.


Обављање полицијских послова заснива се на начелима професионализма, сарадње, законитости у раду и сразмерности у примени полицијских овлашћења, као и на принципу супсидијарности, односно рада са најмањим штетним последицама. У обављању полицијских послова могу се примењивати само мере принуде, односно употребљавати само средства принуде која су предвиђена законом и којима се најпрофесионалнији резултат постиже без непотребних штетних последица или губљења времена.


У обављању полицијских послова полиција се придржава националних и међународних стандарда полицијског поступања, захтева утврђених законима и другим прописима и актима Републике Србије, као и међународним уговорима и конвенцијама које је усвојила Република Србија.


Спољашњу контролу рада полиције врше Народна скупштина, Влада, надлежни правосудни органи, органи државне управе надлежни за одређене послове надзора и други законом овлашћени органи и тела. Унутрашњу контролу рада полиције врши Сектор унутрашње контроле полиције.


Дирекција полиције Министарства унутрашњих послова надлежна је за послове полиције. Дирекцијом полиције руководи директор полиције. Послови, надлежност и овлашћења полиције регулисани су Законом о полицији (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 101/2005).

 

Дирекција полиције на територији Републике:

 1. прати и анализира стање безбедности, а нарочито појаве које погодују настајању и развоју криминалитета;
 2. усклађује, усмерава и контролише рад подручних полицијских управа
 3. непосредно учествује у обављању одређених сложенијих послова из делокруга подручних полицијских управа
 4. обезбеђује спровођење међународних уговора о полицијској сарадњи и других међународних аката за које је надлежна
 5. организује и спроводи криминалистичка вештачења
 6. ствара потребне услове за одржавање и подизање оспособљености и спремности полиције за деловање у ванредним условима
 7. у полицијским пословима доприноси безбедносно-полицијској и наставно-научној активности.

Дирекцију полиције чине:организационе јединице у седишту МУП-а, Полицијска управа (ПУ) за град Београд и подручне полицијске управе (ППУ) и полицијске станице (ПС).

За обављање полицијских послова у седишту Дирекције полиције и ПУ за град Београд образују се управе и полицијске станице у општинама, а у подручним полицијским управама образују се одељења, полицијске станице и полицијске испоставе (ПИ) у општинама. Влада уредбом о начелима за унутрашње уређење Министарства утврђује подручне полицијске управе и полицијске станице, њихова подручја и седишта.


Послови подручне полицијске управе су да:

 1. на подручју општине у којој је њено седиште непосредно обавља полицијске и друге послове и остварује локалну сарадњу
 2. на подручју за које је образована прати и анализира стање безбедности, координира и контролише рад полицијских станица и обезбеђује остваривање локалне сарадње и одговорности
 3. учествује по потреби у обављању послова из делокруга полицијских станица
 4. предузима мере обезбеђења одређених лица и објеката
 5. обавља друге послове утврђене посебним прописима и другим актима.


Министар именује и разрешава полицијског службеника - начелника подручне полицијске управе.


Послови полицијске станице су да:

 1. непосредно обавља полицијске и друге послове и остварује локалну сарадњу на подручју за које је образована у саставу подручне полицијске управе.

Директор полиције, по овлашћењу именује и разрешава полицијског службеника - командира полицијске станице.


За рад организационих јединица којима руководе, одговорни су:
 1. директору полиције - начелници управа у седишту Дирекције полиције, начелник полицијске управе за град Београд и начелници подручних полицијских управа
 2. начелнику полицијске управе за град Београд - начелници управа у њеном седишту и командири полицијских станица у општинама
 3. начелнику подручне полицијске управе - начелници одељења у њеном седишту и командири полицијских станица и испостава у општинама.

Организационе јединице у седишту МУП-а су по линијском принципу радно повезане са одговарајућим организационим јединицама и пословима подручних полицијских управа и станица или тако да послове из свог делокруга обављају на читавом подручју на којем је надлежно Министарство (на пример: Управа саобраћајне полиције у седишту МУП-а → Управа саобраћајне полиције ПУ за град Београд → Одељења полиције у ППУ, ПС по општинама). Организационим јединицама у седишту и подручним полицијским управама руководе начелници управа, а полицијским станицама и испоставама - командири.


Полицијске послове обављају полицијски службеници у Министарству:

 1. униформисани и неуниформисани запослени који примењују полицијска овлашћења
 2. запослени на посебним или одређеним дужностима чији су послови у непосредној вези са полицијским пословима.

Полицијски службеници раде и на пословима који су опасни по живот и здравље, а захтевају велику одговорност и посебне услове рада.

Ангажовање специјалних јединица полиције за посебне безбедносне задатке може се вршити само уз претходно одобрење министра. Предлог за ангажовање садржи план и процену.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а